Объявления сайта

Регистрация новых участников

by Администратор Пользователь -

После регистрации нового пользователя, если выходит такое сообщение


то Вы можете работать с сайтом после того как администратор подтвердит Вашу заявку


Available courses


Қазақстан Республикасының қылмыстық-процессуалдық заңының барысы қылмыстарды тез және толық ашу жолдарын, оларды жасаған адамдардың қылмыстық жауапкершілікке тартылуын және әділ сот талқылауын және қылмыстық құқықты дұрыс қолдануды зерттейді. Сонымен қатар, курста теория мен тәжірибе қатынасы сияқты тұжырымдама бар.
Физиканы оқыту процесінде зертханалық жұмыстарды жасау теория мен практиканы байланыстырушы ретінде қарастырылады. Зертханалық жұмыстарды орындау білім алушылардың эксперименттік және практикалық біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі. Сонымен қатар, білім алушылардың танымдық қабілеттерін, әрі белсенділігі мен өз бетімен жұмыс істеу дағдысын дамытады.

Ұсынылып отырған курста дәстүрлі оқыту әдістері мен ақпараттық технология мүмкіндіктерін пайдаланып зертханалық жұмыстарды тиімді ұйымдастыру әдістері келтірілген.

Курс мақсаты: Тыңдаушыларды негізгі мектептің физика курсы бойынша әртүрлі формалы зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру және өткізуге дайындау.Қазақстан қазіргі заманғы әлеуметтік кеңістікте және әлемдік тарихтың уақыт межесіндегі өз орнын айқындауды көздейді. Қазақстандық қоғамда тарихи сананы жаңғырту, өзіндік ұлттық бірегейлік пен мәдени тұтастықты қалыптастыру, болашақ дамудың рухани бағдарын анықтау еліміздің ішкі дамуындағы маңызды көрсеткіш.  Қазақстанның өткен тарихы - қоғамдық сананың түрлі деңгейіндегі гуманитарлық кеңістіктің негізгі бөлігін құрайды.   Тәуелсіз Қазақстанның саяси жүйесінің жаңаруын,  зияткерлік қоғамның жасампаз тұлғасын қалыптастыру және ұлттық тарихтың жаңа белестерін зерттеуде тарихи сабақтастықтың болуы заңдылық. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы Қазақстан Республикасы аумағында  өмір сүрген, қазірде өмір сүріп жатқан қазақ және басқа да халықтардың тарихы және бүкіл адамзат тарихының құрамдас бір бөлімі. Өйткені ол Еуразия  және Орталық Азия елдері тарихымен тығыз байланыста ұштасып жатыр. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы – Ұлы Далада  ХХ ғасырдан бастап  бүгінгі күнге дейін орын алған тарихи оқиғаларды, құбылыстарды, фактілерді, үдерістерді, тарихи заңдар мен заңдылықтарды аша отырып,  оларды тығыз байланыста тұтас қарастыратын пән. ХХ ғасыр қазақ халқының тарихи тағдырында өте маңызды кезеңдердің бірі. Өйткені, қазақ қоғамдық саяси ойдың дамуы, Қазақ мемлекеттілігін жаңғырту идеясы сол кезде пайда болды. ХХ ғасыр қайшылықтарға толы көптеген саяси-әлеуметтік бетбұрыстар мен мәдени төңкерістердің, Дүниежүзілік соғыстардың, экономикалық өзгерістердің орын алған кезеңі болғандықтан және бүгінгі күнмен етене байланысып жатқандықтан, осы үдерістерді оқытуға аса көңіл бөлу қажет.


Болашақ математика пәнінің мұғалімі дидактиканы, тәрбие теориясын, педагогикалық психологияны жетік меңгеруімен қатар, мектеп математика курсының оқу материалдарын терең білуі және олардың теориялық негіздемелерін игеруі қажет. Төменде осы талаптарды қанағаттандыратындай ЖОО-да базалық  «Математиканы оқыту әдістемесі»  пәнінің оқу - әдістемелік кешенін 6В01501- «Математика» мамандығының білімгерлеріне және жас мамандарға көмекші құрал ретінде ұсынамыз.


author
author
author
author
pic
Information and communication technology is one of the fundamental branches of scientific knowledge that forms the system-information approach to the analysis of the world, studying information processes, methods and means of obtaining, transformation, transmission, storage and use of information.

The discipline "Information and communication technologies» is an integral part of modern higher education. Necessity of teaching this subject in that extent, dictated by the demands of modern technological development of society. Modern individuals should know the conditions and prospects of development of information processing means.

The most important methodological principles of information and communication technology is the study of objects and phenomena of the world in terms of data collection, processing and delivery of information about them, as well as a certain similarity of these processes in their implementation of artificial and natural systems. Program content of discipline is distributed in four modules.

pic

В учебно-методическом пособии рассмотрены вопросы организации эффективной довузовской подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных образовательных технологий в системе инклюзивного высшего образования.

Пособие предназначено для лиц с ограниченными возможностями здоровья, поступающих в высшие учебные заведения.


author

pic

Азаматтық құқық жеке құқық саласында орталық орынға ие және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 1 бабында сипатталғандай, реттеу пәніне тауар-ақша қатынастары және қатысушылардың теңдiгiне негiзделген өзге де мүлiктiк қатынастар, сондай-ақ мүлiктiк қатынастарға байланысты мүлiктiк емес жеке қатынастар жатады.

Азаматтық құқықтың ерекше бөлімі шарттан және шарттан тыс туындайтын міндеттемелердің жекелеген түрлерін құқықтық реттеуге арналған. Азаматтық кодекстің ерекше бөліміндегі азаматтық-құқықтық міндеттемелерді шартты түрде келесідей төрт топқа жіктеуге болады:

1.  мүлікті меншікке беру жөніндегі міндеттемелер (мысалы, сатып алу сату, айырбас, сыйға тарту);

2.  мүлікті пайдалануға беру жөніндегі міндеттемелер (мысалы, мүлік жалдау, лизинг, прокат);

3.  жұмысты атқару жөніндегі міндеттемелер (мердігерлік шарты);

4.  қызмет көрсетуге байланысты міндеттемелер (мысалы, тасымалдау шарты, көлік экспедициясы, сақтандыру, сақтау).

Жоғарыда көрсетілген міндеттемелерден тыс АК ерекше бөліміне келесілер енеді: зиян келтіру салдарынан туындайтын міндеттеме, интеллектуалдық меншік құқығы институты, мұрагерлік құқық, халықаралық жеке құқық (өз алдына жеке пән болып табылады).Қазақстан Республикасының банктер жүйесі ұлттық экономиканың басқа секторларымен салыстарғанда нарық талабына сай өзгерістерді жедел қабылдайтын және экономикалық базистегі өндірістік қатынастар мен өндіргіш күштердің даму заңдылықтарына тез сыңай танытатын, салыстырмалы дербестігі бар ақша секторы. Қазақстан банк секторы қаржы нарығының ең жақсы дамыған сегменті. Осындай банк секторының бірі Private banking - ірі жеке капиталы бар VIP-клиенттерге қызмет көрсетуге бағытталған банк бизнесінің салыстырмалы түрде жаңа бағыты. "Private banking" ұғымын аудару өте қарапайым: "Банктің ауқатты жеке тұлғаларға жеке қызмет көрсетуі".

Private Banking - инвестициялық және ұсынымдық сипатта бай және дәулетті сегменттеріне қаржылық қызмет ауқымын қамтамасыз ету арқылы олардың қолма-қол ақша сақтауға және арттыру мақсатында жинақ клиенттер, жеке тұлғалардың әл-ауқатын кәсіби басқару. Осы бағыттағы даму әлеуеті Private Banking қызметтері банктік құпияны қамтамасыз етеді. «Private Banking»  пәні 5В050900 - «Қаржы»бакалаврларын даярлау бағытында оқитын студенттер үшін арнайы пән болып табылады. «Private Banking» пәні банк саласындағы  қызметті жүргізуді оңтайландыру процестерін зерттеуді көздейді.

Ұсынылып отырған курста өз пәні, терминологиясы мен зерттеу әдістері бар үш ғылыми пәннің – әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану дәрістері жинақталған. Әлеуметтік-саяси білім «әлем-адам» арақатынас мәтінінде объективті және субъективті процестерді қарастырады. Бұл білім қоғам мен адам дамуының негізгі процестерін білу үшін қажетті белгілі бір үлгілерді, механизмдерді және фактілерді қамтиды. Осы ғылыми пәндер арасындағы өзара әрекеттестік принциптер мен ақпараттың бірін-бірі толықтырылуына, интеграциялануына және зерттеу тәсілдерінің әдіснамалық тұтастығына негізделеді.Философияның қазіргі заманғы маман дайындау жүйесіндегі рөлі оның зерттеу объектісі - адам және оның табиғат пен қоғаммен арақатынасы - аркылы анықталады. Философия адамның көзқарастық, адамгершіліктік және өмірмәндік құндылықтарын қалыптастырады.

  «Философия» пәнінің жаңартылған жалпы білім беру мазмұны  студенттердің бойында сананың ашықтығы, өзіндік ұлттық код, ұлттық сана-сезім, рухани жаңғыру, бәсекеге қабілеттілік, реализм және прагматизм, сыни ойлау, білімге ұмтылыс қасиеттерін қалыптастыруға, олардың әділдік, намыс, еркіндік және тағы басқа дүниетанымдық ұғымдарды игеруіне, сонымен қатар, толеранттық құндылықтарын, мәдениетаралық сұқбат пен бейбіт өмір сүру мәдениетін нығайтуға және дамытуға бағытталған.
The course “Word formation of the English language” is one of the branches of Linguistics, and aimed at developing in students’ awareness of the dynamic nature of words, their meanings and their many users. It deals with the basics of word formation and on through how words have meanings. Also, relationships with other words are considered as well, how they inter-relate with grammar, how they attract one another and gather in groups like collocations or multi-word items. The operation of words in spoken and written texts is another point of consideration.

The course “Word formation of the English language” has been structures around four modules. Each module consists of three-four main topics and they divided into several sub-topics. Module 1 starts with the forms of the words, major and minor types of word production, affixation, and pronunciation. Module 2 looks at how the words have meanings, the notion of words having more than one meaning, connotative and denotative meanings. Module 3 focuses on multi-word items: collocations, phrasal words, idioms and lexical chunks. The module is about how two or more words occur together and their meanings. Module 4 introduces word relations: grammatical relationship, sense relationship and hierarchical one.Методика развития речи как учебная дисциплина состоит в кругу тех дисциплин, которые составляют основу профессионально-образовательной программы подготовки специалиста дошкольного профиля. Это объясняется социальной значимостью речи, ее ролью в системе высших психических функций, в становлении и развитии личности.

Курс теории и методики развития речи является одним из основных в подготовке специалистов дошкольного профиля. Главной целью его изучения в вузе является формирование у студентов глубокого понимания лингводидактических и пси­хофизиологических основ обучения родной речи и вооруже­ние их эффективными методами и приемами работы с детьми. В процессе изучения курса развиваются методическое мыш­ление, способность правильно оценивать реальные педагоги­ческие ситуации, применять теоретические знания в разных условиях.

Курс включает теоретические основы методики: показано ее своеобразие как научной дисциплины; рассматриваются предмет, содержание, связь со смежными на­уками, методы исследования, а также краткая история разви­тия методики, становление методики развития речи в разные исторические периоды. Особое внимание уделяется современ­ному состоянию методики как науки, раскрытию ее научных основ и важнейших проблем. С этих позиций дается характе­ристика цели, задач, содержания, методов и форм организации работы по развитию речи детей в дошкольных учреждениях.

Далее следуют все методические темы. В них раскрыты особенности становления связной речи, словаря, грамматиче­ского строя, звуковой культуры речи. На этой основе опреде­ляются задачи, содержание, методы и формы работы по разви­тию речи детей в дошкольном учреждении.

При изучении курса методики применяются различные формы учебной работы: лекции, практические и лабораторные занятия. Изучение методики тесно связы­вается с практикой в дошкольных учреждениях, где студенты получают навыки теоретического анализа работы воспитате­ля, овладевают активными формами работы по развитию ре­чи детей, учатся применять полученные знания.

«Екінші шет тілінің сөйлеу және жазу тәжірбиесі (неміс тілі)» таңдау курсы – сөйлеу, фонетика, сөздік қорын қалыптастыру, сөйлеу және жазудағы грамматикалық дағдыларды жетілдіру. Ауызша және жазбаша дағдыны дамыту. Курстағы шет тілін түсіну үшін студенттердің оқу материалдарын қолдану. Сөздік және грамматиканы пайдаланып диалогқа кіру. Сөзде және жазуда алынған ақпаратты ұсыну мүмкіндігі.Пәнді оқыту барысында студенттер әдебиеттануға кіріспе, қазақ ауыз әдебиеті, ежелгі және хандық дәуірдегі қазақ әдебиеті, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәндерінен алған білімдеріне сүйене отырып, дәстүр және жалғастық, өзара байланысын ашып көрсетеді. Сондай-ақ, әр кезеңдегі әдебиет өкілдерінің қаламынан шыққан туындыларының тақырыптық- мазмұндық, көркемдік - эстетикалық қырларыман танысып, олардың ұлттық рухани мұраларына назар аударады, сол арқылы осы уақытқа дейін алған білімдерін тереңдетеді. Осы пәнді оқыту барысында студенттерге сол кезеңдегі тұтас әдеби процесс, ондағы түрлі ағымдар мен бағыттар, сол мәселе жайында әр кезде қалыптасқан түрлі дұрыс-бұрыс түсініктер мен пайымдаулар төңірегінде талдаулар ұсынылады. Осы дәуірді қамтитын қазақ әдебиеті  қилы саяси-әлеуметтік, қоғамдық оқиғаларды бастан кешті. Соған қарамай дарынды жазушылармен толығуы, жекелеген жанрлар: повесть, роман, драматургия, әдеби сын, әдеби зерттеу еңбектерінің туып, кемелдену процесін  бастан  кешірді, тақырыптық жағынан да  белгілі шығармалар шоғыры туды.

Сталиндік  репрессия, Ұлы Отан  соғысы,  тақырыптарына  қазақ жазушылары, ақындары дендеп барды. Көркемдік салада да  айтулы табыстарға  қол жеткізілді. Пән мазмұнында халықтың рухани қазынасының баюына айырықша еңбек сіңірген қазақтың айтулы ақын-жазушылары С.Сейфуллин, М.Жұмабааев, І.Жансүгіров, Ж.Аймауытов, И.Байзақов, С.Мұқанов, М.Әуезов, Қ.Аманжолов, Ғ.Мүсірепов, Ғ.Мұстафин және т. б. шығармашылық жолын, өзіндік қолтаңбасын танытатын елеулі туындыларына шолу жасалынып, шынайы баға беріледі.


author


picture

Екінші шетел тілінде (қытай тілі)  оқытудың бірінші оқу жылында сөйлеудің ауызша және жазбаша түрлерінің негіздері қалыптасады. Бірінші оқу жылының тілдік материалы жиі қолданылатын фонетикалық(шыңму,юнму,тондар, бихуа бишундер,),лексикалық және грамматикалық құбылыстарды, әр түрлі сөз тіркестерін және клишелерді қамтиды. А1 деңгейіне сәйкес білімгерлер өздері туралы немесе өздеріне қажетті мағлұматтарды алу үшін қолданылатын қарапайым сөз тіркестерін, сөйлемдерді меңгереді. А2 деңгейі білімгерге жеңіл грамматикалық құрылыстарды, жаттаған сөздер мен сөз тіркестерін қолдана отырып, оңай тақырыптарда қысқаша сөйлеуге өзі жайында, күнделікті сабақтары жайында айтуға, өтініш білдіруге, сұрақ қоюға, сонымен қатар, өзі және басқалар туралы айтуға, олар не істейтіні, қайда тұратыны, нелері бар екені жайлы хабарлауға мүмкіндік береді.

Бастапқы деңгейдегі екінші шетел тілінің    тілдік төрт әрекетін (тыңдалым,оқу,жазу,сөйлеу) меңгерген; оқытудың осы кезеңінде қамтылатын А1 және А2 деңгейіндегі базалық лексикалық және грамматикалық құрылымдарды пайдалана отырып, өз ойын ауызша және жазбаша түрде жеткізе біледі.

author

picture

6В01402 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығында орыс тілінде оқитын студенттерге арналған «Кәсіби қазақ тілі» пәніне

Қазақ тілін қарым-қатынас құралы ретінде меңгеру, сөйлеу әрекетінің оқылым, жазылым, айтылым, естілім түріндегі коммуникативтік қарым-қатынас дағдылары мен машықтарды дамыту, дене шынықтыру, спорт саласы глоссарийін еркін қолдану, әдеби тілдің нормаларын және кәсіби қызметтің феномендерін бейнелейтін арнаулы мақсаттарға арналған тілді игеру.

-студенттерде өз қызмет саласында кәсіби қарым-қатынасқа түсу үшін жеткілікті

кәсіби қатысымдық тілдік және сөйлеу құзыреттері туралы түсінік қалыптастыру;

-кәсіби қызметін табысты жүзеге асыру үшін қажетті тілдік, сөйлеу және дискурстық

құзыреттерін жетілдіру.


author

picture

Дене шынықтыру және спорт мамандығында  оқытылатын биомедициналық пәндер кешенінде спорттық медицина ерекше рөл атқарады. Медицина-бұл ғылыми білім мен практикалық қызмет жүйесі, оның мақсаты денсаулықты нығайту және сақтау, ауруларды емдеу және алдын алу, адамдардың өмірін ұзарту болып табылады.

Спорттық медицина-бұл дене шынықтыру мен спорттың әсеріне байланысты дененің денсаулығын, физикалық дамуын және функционалды мүмкіндіктерін зерттейтін медицина саласы.

Спорттық медицина сонымен қатар дене шынықтыру ғылымының имманентті бөлімі болып табылады, бұл халықтың әртүрлі контингенттері үшін оңтайлы қозғалыс режимдерін, спорттық жаттығулар мен спорттық шеберлікті арттыруға көмектеседі.

Спорттық медицинаның негізгі мақсаты-адамның үйлесімді дамуы, денсаулығын сақтау және нығайту, жұмыс қабілеттілігін арттыру және өмірдің белсенді, шығармашылық кезеңін ұзарту үшін дене шынықтыру және спорт құралдары мен әдістерін ұтымды пайдалануға жәрдемдесу.

Оқу процесін жоспарлау және түзету бойынша жаттықтырушы мен дәрігердің бірлескен жұмысы, жаттықтырушының күнделікті жұмысында медициналық бақылау деректерін пайдалану мүмкіндігі сабақтардың дұрыс ұйымдастырылуы мен тиімділігінің маңызды шарты болып табылады. Спорттық медицина-бұл жаттықтырушының кәсіби дайындығына тікелей кіретін спорт ғылымының медициналық және биологиялық бөлімі болып табылады.


author

picture

Ежелгі дәуірдегі әдебиетіміз туралы айтқаңда, ең алдымен, екі мәселені айқын түсінуіміз керек. Біріншісі – біздің ежелгі дәуір әдебиетіміздің туындылары тек қазақ халқының ғана еншісі емес, олардың басқа түркі тектес халықтардың да әдебиетіне ортақ екендігі. Екіншісі – қазақ тілінде емес, ежелгі түркі тілінде жазылғандығы.

Қазақ халқының құрылуына негіз болған ру-тайпалар ол замандарда қазіргі Қазақстанды, Орта Азияны, Оңтүстік–шығыс Сібірді, Орталық Азияны, Еділ бойын, Каспий жағалауларын мекен еткен. Олар өзбек, қырғыз, әзірбайжан, түрікмен, ұйғыр, қарақалпақ, хакас, башқұрт, татар халықтарының төл құрамына енген ру-тайпалармен аралас өмір кешкен. Сөйтіп, экономикалық, әлеуметтік, мәдени өмірі бір-бірімен өзара тығыз байланысты болған түркі тілдес халықтардың әдебиеті де ортақ болды. Кумандар, Дешті Қыпшақтар, тағы басқадай атанған жартылай көшпелі, жартылай отырықшы түркі тілдес халықтардың ерлігі, тұрмыс-тіршілігі, арман-қиялы поэзия тілімен жырланып, ерлік эпостар, ертегілер, аңыздарда баян етілген. Құлпытас, күмбез түріндегі ескерткіштерге өздерінің елеулі-елеулі тарихи адамдары туралы жоқтау, мадақтауларын жыр түрінде ойып жазып қалдырып отырған. Бұл түркі ұлыстарының жазу мәдениеті ертеден пайда болғанын көрсетеді. Ол жазулар дами келе Күлтегін, Тоңұқық, Қорқыт ата, Жүсіп Баласағұни, Махмұд Қашқари, Ахмет Йасауи, Бақырғани, Хорезми, т.б. орта ғасырлық ғұламалар шығармаларының сақталуына негіз болды.

Ежелгі әдебиет” (VII-XIV ғғ.) деп аталатын жеті ғасырды қамтыған әдебиетіміздің, ұзақ тарихына қатысты ескерткіштер, шығармалар аз емес. Олардың алғашқылары деп түркі ру-тайпаларына ортақ Орхон ескерткіштерін (VII ғ.), “Қорқыт” (VIII ғ.) және “Оғыз-наманы” (IX ғ.) атаймыз.

Ежелгі дәуір әдебиетін Мұхаммед Хорезми, Әбу Насыр әл-Фараби, Әбу Райхан әл-Бируни, Махмұд Қашқари, Қожа Ахмет Йасауи, Сүлеймен Бақырғани, Жүсіп Баласағұни тәрізді түркі халықтарының біразына ортақ ойшылдары, ғалымдары, ақындары жалғастырады (X-XII ғғ.) – Аталған ғұламалар түркі халықтарынан шыға тұра кезінде араб әдебиетін, араб ғылымын, сонымен бірге дүние жүзі ғылымын дамытуға үлкен үлес қосқан.

Ежелгі дәуір әдебиетінің негізіне қыпшақ тілінде дамыған кезеңінде (ХIII-ХVI ғғ.) “Кодекс куманикус”, “Махаббатнама”, “Жүсіп-Зылиха”, “Гүлстан”, “Домбауыл”, т.б. қиссалар, дастандар, шежірелер, тарихи мұралар енеді.

Ежелгі дәуір әдебиетінің белгілі мұралары, үлгілері осындай. Олар өзінен кейінгі әдебиеттің дамуына, шыңдалуына негіз, түп төркін болған.

Күлтегін, Білге Қаған және Тоныкөк ескерткіштері (Орхон-Енисей) – мазмұны мен түрі жағынан да, тілі мен көркемдету құралдары жағынан да, өлең құрылысы, композициясы жағынан да ежелгі түркі халықтарына ортақ көркем туындылардың үлгісі болумен бірге, ол қазақ әдебиетінің де асыл қазынасына енетін әдеби мұра.


author

picture

Әдебиетті оқыту әдістемесі – күрделі ғылым. Оқыту заңдылықтарын қарастыратын дидактикамен, адам әрекетінің психикалық заңдылықтарын қарастыратын психологиямен, көркем әдебиеттің даму заңдылықтарын қарастыратын әдебиеттану ғылымымен әдебиетті оқыту әдістемесі тікелей қатысады, жетістіктеріне сүйенеді, алайда өзіндік міндеттерін көздейді. Әдебиетті оқыту әдістемесі – адамға қатысты, жеке тұлға қалыптастыруға қатысты ғылым. Ал адамтану, адам қалыптастыру қоғамдағы ең маңызды да күрделі істердің бірі. Әдебиетті оқыту әдістемесінің әдіснамалық негіздеріне педагогика, әдебиеттану ғылымдарынан басқа әлеуметтану, қоғамтану ғылымдары да кіреді.

author

picture

«Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім)» пәні заңи жоғары оқу орындарында оқытылатын міндетті оқу пәндерінің бірі болып табылады.

Азаматтық құқық ұлттық құқық жүйесінде қазақтандық жеке құқықтың түбегейлі негіздерін айқындап қана қоймай, кәсіпкерлік қызметті іске асыру нәтижесінде, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді және т.б. айналымын азаматтық-құқықтық реттеу нәтижесінде қалыптасатын кең көлемдегі мүліктік және жеке мүліктік емес қоғамдық қатынастарды реттейтін жеке құқықтың «конституциясы» болып табылады.


author

picture

Кәсіпкерлік құқық пәні кәсіпкерлік құқық теориясының аса маңызды мәселелері қарастырылған. Атап айтар болсақ: кәсіпкерлік құқық оқу пәні ретінде, Кәсіпкерлік және кәсіпкерлік қызмет ұғымы, кәсіпкерлік субъектілері мен кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің бірлестіктері, кәсіпкерлік қызметтегі тәуекел түсінігі, түрлері, кәсіпкерлік құпия және оны қорғау тәсілдері, кәсіпкерлік қызметтегі  мүліктің құқықтық режимі, кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу, жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың негізгі бағыттары мен түрлері, кәсіпкерлік қызметтегі шарттар, инвестициялық қызметті  мемлекеттік қолдау, сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу, бәсекелестік құқық негіздері, тұтынушылардың құқықтарын қорғау, кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтарын қорғау нысандары мен тәсілдері, кәсіпкерлік қызмет саласындағы жауаптылық туралы қарастырылған.

picture  

picture

  Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы пәні барлық құқықтану мамандығы бар жоғары оқу орындарында оқытылатын міндетті және негізгі пән болып табылады. Азаматтық іс жүргізу заңнамасында белгіленген азаматтық істерді қарау және шешу ережелерін білместен, юриспруденцияның маманы болу мүмкін емес.

Бұл оқу курсы соттарда азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру барысында туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін және азаматтардың, заңды тұлғалар мен мемлекеттің бұзылған немесе дауланған құқықтарын, бостандықтарын және заңдық мүдделерін қорғау мен қалпына келтіру тәртібін, сондай-ақ азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымына тән құқықтық санаттарды, ғылыми көзқарастарды және тұжырымдарды реттейтін құқықтық нормаларды оқып-үйренуге бағытталған.

author

picture

Психология обладает особыми качествами по сравнению с другими научными дисциплинами. Как системой знаний ею владеют немногие. Однако с областью явлений, изучаемых этой наукой, сталкиваются все: она представлена в виде наших собственных ощущений, образов, представлений, явлений памяти, мышления, речи, воли, воображения, интересов, потребностей, эмоций, сновидений. Курс «Психология развития» вооружает студентов знаниями, умениями, навыками необходимыми для профессиональной педагогической деятельности. Будущему учителю важно понять, что хотят, что могут окружающие его люди, как ориентироваться в особенностях личности, мотивах поведения, памяти и мышления, характера и темперамента.

Программное содержание дисциплины "Психология" распределено в четырех модулях.

 Курс «Психология» направлен на становление у студентов профессиональных знаний, интереса к специализации в области практической психологии.

author

picture

Исследование – процесс и результат научной деятельности, направленный на: получение новых знаний о закономерностях образования, его структуре и механизмах, содержании, принципах  и технологиях, теории и методике  организации учебно-воспитательного процесса, научной работы.

Знания – отражение человеком объективной действительности  в форме фактов, понятий и законов науки. Знания дифференцируются на методологические и нормативные, общетеоретические (психолого-педагогические), организационно-технологические, конкретно-должностные.

Этапы формирования знаний: а) осмысление; б) запоминание; в) восприятие; г) применение на практике. Знания – результат  разнообразного и прежде всего  творческого труда. Знания  учащихся – мера труда учителя.

Содержанием знаний являются: представления, понятия, законы, теории, в которых отражаются объективная  действительность


author

picture

Бұл бағдарламаны жүзеге асыру барысында қашықтан білім беру технологиялары қолданылады. Оқу процесін ұйымдастыру формасы бағдарламаның мазмұнын және оқу жоспарларын құрудың модульдік принципіне негізделген.


author

picture

«Инклюзивті білім беру» пәні  «Білім» тобындағы  білім беру бағдарламасы/педагогикалық мамандықтар бойынша ҚР инклюзивті білім беру жүйесі және жалпыға білім беру процесіне ерекше қажеттіліктері бар балалардың ерекшеліктері және оларды оқыту үрдісіне, әлеуметке бейімдеу жолдарымен  таныстыруды көздейді.

author

picture

Важнейшее прикладное значение начертательной геометрии как учебной дисциплины состоит в том, что она учит владеть графическим языком, выполнять и читать чертежи и другие изображения геометрических объектов. Она обеспечивает преемственность между школьными курсами геометрии и черчения и графическими дисциплинами вуза. Начертательная геометрия является лучшим средством развития пространственного мышления, без которого немыслимо никакое общение между людьми на уровне чертежа, рисунка - гениального изобретения человеческой мысли, - понятному любому человеку. Развитие пространственного воображения пробуждает эстетическую и художественную сторону мышления, что является мощным фактором в творческом процессе развивающей личности.


author

picture

   IT English – это мобильное приложение для поддержки дистанционного курса Professional English, jриентированное на студентов, специализирующихся на информационных технологиях и базах данных. Приложение состоит из 15 интерактивных модулей, каждый из которых  оснащен текстами, упражнениями, тестами, мультимедиа-контентом и справочными материалами. Приложение распространяется в двух  вариантах – пробная демо-версия для незарегистрированных пользователей и полнофункциональная версия, доступная для зарегистрированных пользователей. В демо-версии доступны только 3 модуля, ограничено количество упражнений и тестов и недоступны видео-материалы. Для получения зарегистрированной версии, скачайте сначала пробную демо-версию и затем используйте пункт меню Регистрация для осуществление процедуры регистрации.

author

picture

Курста   корпоративтік қаржыны ұйымдастыру, жоспарлау мен тиімді басқару арқылы  компанияның нарықтық құнын арттыру, қаржылық тұрақтылыққа жетудегі  корпорацияның қаржылық жағдайын зерттеу және оны нығайту мен  пайданы оптимизациялау мақсатындағы iс-әрекеттердің мәнін, оның  негіздері мен қағидаларын қолдана отырып, ресурстық базадағы табыс, шығыс, пайда, рентабельділік, төлемқабілеттілік, өтімділік, тәуекелділік және т.б.  басқарудың   теория- әдістемелік және практикалық қырлары қарастырылған.

Курс экономикалық мамандықтарда оқитын студенттер мен магистранттарға және басқа да қызығушылық танытқан  оқырмандарға арналған.


author

Алипбаева А.А.

picture

This textbook presents a practical course of professional English language for students of legal professions. The main goal of the course is to develop and form foreign language and intercultural communicative competence necessary for professional dialogue in the future field of activity. This practical course will help future professionals to acquire basic conceptual and categorical apparatus in certain spheres of their activity and corresponding systems of terms, features of text structural organization will form basic skills for successful business communication in a foreign language.


author

author

picture

Бұл курста  нарықтық қатынастардың талабында  және  еліміздегі бухгалтерлік есеп жүйесін халықаралық тәжірибеге сәйкестендіру мақсатында халықаралық бухгалтерлік есеп бағдарламасына сәйкес жазылған. Курста қарастырылған тақырыптар бойынша берілген тапсырмалар   студенттерге сабақ барысында қолдануға лайықталып жазылған және  берілген  тақырыптар бойынша іс-тәжірибелік материалдар мен бірге бақылау тапсырмалары келтірілген. Бұл оқу құралы 5В050800 -Есеп және аудит, 5В050900-Қаржы  мамандықтарында оқитын    білімгерлерге арналғандықтан олардың бағалы қағаздар   саласындағы есеп бойынша кешенді білім алуға және кәсіби маман болып қалыптасуына көмегін тигізеді.


author

picture

Ұсынылып отырған лабораториялық практикумда  3d max ортасымен алғашқы  жұмыстан бастап, ондағы құралдармен жұмыс жасап үйренуге арналған лабораториялық жұмыстар мен тапсырмалар жиыны, қарапайым модельдеуден бастап күрделі табиғи құбылыстарды имитациялауға бағыттайтын жұмыстар көрнекті түрде ұсынылған. Сондай–ақ, оқу–әдістемелік құралда 3d max–тың анимациялау мүмкіндіктерін де үйретуге арналған тапсырмалар  ретретімен баяндалған,  білімді тексеруге арналған тест сұрақтары берілген.   

Лабораториялық практикум  жоғары оқу орындарының информатика, ақпараттық жүйелер мамандықтарының студенттеріне, сол сияқты оқытушылар мен мектеп мұғалімдеріне арналады.  


Калдияров Данияр Алтаевич

Cтепень: доктор экономических наук

Должность: профессор

author

«Инвестициялық жобаларды талдау және бағалау» атты курста инвестиция ұғымының теориялық-әдістемелік аспектілері, инвестициялық жобалардың мәні мен қажеттілігі, инвестициялық жобалардың ақша ағымдары, жобалардың тиімділігін талдау, бағалау және басқару әдістері қарастырылған.

Курс  кәсіби білімге қойылатын жоғары талаптарға сай болатын және басқару шешімдерін қабылдап, тандай алатын, инвестицияны  тиімді түрде ұйымдастыра алатын және оны дұрыс қолдана алатын, инвестиция саласындағы жоғары білікті мамандарды қалыптастыруға септігін тигізеді.

«Инвестициялық жобаларды талдау және бағалау» атты курс барлық экономикалық мамандықтарында оқитын студенттер мен магистранттарға арналған.


author

picture

Курста табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғауды құқықтық басқару негізі туралы түсінік береді. Курста қоршаған ортаны қорғауды құқықтық басқару негізі ретінде Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің негізгі ережелері толық қарастырылған. ISO 14000 Халықаралық стандарттарға сәйкес экологиялық менеджмент жүйесіне ерекше көңіл бөлінген, ISO 14000 Халықаралық стандарттардың енгізілуіне байланысты Қазақстандағы қазіргі жағдай, өнім мен тауарлардың экологиялық таңбалау мен экологиялық маркетинг түсінігі келтірілген. Курсы бакалавр-магистрант экологтарға және табиғат қорғау саласында қызмет ететiн басқа мамандар үшiн пайдалы.


author

picture

Бұл курс PHP тілінде Web-программалауға арналады. Курста PHP тілінің негіздерінен бастап, объектілі бағытталған программалау, web-формалар құру, деректер қорын құру  мәселелері қарастырылады. Теориялық материал жинақы түрде берілген, негізінен PHP тілінің кең мүмкіндіктері практикалық мысалдар арқылы көрсетілген.  

Курс мемлекеттік тілде оқитын педагогикалық, жаратылыстану және техникалық профильдегі жоғары оқу орны студенттеріне, магистранттарына және тілді өз бетінше оқып үйренгісі келетін оқырмандарға арналады.


        Information and communication technology is one of the fundamental branches of scientific knowledge that forms the system-information approach to the analysis of the world, studying information processes, methods and means of obtaining, transformation, transmission, storage and use of information. 
        The discipline "Information and communication technologies» is an integral part of modern higher education. Necessity of teaching this subject in that extent, dictated by the demands of modern technological development of society. Modern individuals should know the conditions and prospects of development of information processing means. 
The most important methodological principles of information and communication technology is the study of objects and phenomena of the world in terms of data collection, processing and delivery of information about them, as well as a certain similarity of these processes in their implementation of artificial and natural systems. 

        Program content of discipline is distributed in four modules.