Объявления сайта

РЕГИСТРАЦИЯ новых пользователей проходит В ТЕЧЕНИИ 24 часов!!!

by Администратор Пользователь -

После регистрации нового пользователя, если выходит такое сообщение


то Вы можете работать с сайтом после того как администратор подтвердит Вашу заявку в течении суток


Available courses

«Мектепке дейінгі білім мекемелеріндегі музыка бойынша сыныптан тыс сабақтар» пәнін оқыту болашақ тәрбиешіні бала  музыка мәдениетін  дамыту бойынша теориялық біліммен қаруландырып, практикалық тұрғыда әдістемелік дағдыларға машықтандыру мақсатын жүзеге асырады. Мектепке дейінгі білім беру мекемелеріндегі музыкалық сабақтар мен музыкалық бос уақыттың мазмұнын ашады. Пәндік даму ортасын құру үшін мектеп жасына дейінгі балалардың сабақтан тыс музыкалық іс-шараларын ұйымдастыру және жоспарлау әдістерін зерттейді. Болашақ маманның орындаушылық және ұйымдастырушылық қабілеттерін дамытудың жеке ерекшеліктеріне бағытталған. Курс мектеп жасына дейінгі балаларға эстетикалық іс-шараларды дамытудың тиімді әдіс-тәсілдерін  қолданып, балабақша  тәрбиешілерінің музыка жетекшісінің  кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру барысы.

Мақсаты: Мектепке дейінгі жастағы балалардың музыкалық білімін жүзеге асыру үшін қажетті кәсіби дағдыларды қалыптастыру Студенттерге балабақша балаларының байланыстырып іс-шараларды дамыта білуге қатысты теориялық- әдістемелік білім беру. Мектепке дейінгі жастағы балалардың музыкалық білімін жүзеге асыру үшін қажетті кәсіби дағдыларды

автор

6В11201 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» білім бері бағдарламасының білімгерлеріне.

Оқытудың мақсаты мен міндеттері:

Cуды тазалау техникасы мен технологиясын оқытудың мақсаты - су сапасын жақсарту техникасы мен технологиясын, су ресурстарын инженерлік қорғауды, суды ластау көздерін, өндірістегі судың рөлі мен маңызын зерттеу.

Cуды тазалау техникасы мен технологиясын оқытудың міндеттері:

1)      су ресурстарының нақты жай-күйін бағалау және әсер ететін факторларды талдау;

2)      су қорларын қорғау мәселелерін қарастыру;

3)      суды тазалау әдістерін және технологиялық схемаларды салыстыру.


В современном обществе одной из актуальных задач является развитие гибких навыков личности. Это способствует к переходу к новым образовательным ориентирам и технологиям, инновационной политике в образовании. Инновации связаны с трансформацией человеческого капитала и как следствие изменения содержания образовательного пространства, создание новых технологий развития гармоничной личности и компетенций. Необходимость изменений в образовании диктуют современные тенденции, которые влияют на все сферы жизнедеятельности.  Это обуславливается необходимость создания специализированных технологий, систем и моделей, которые будут способствовать улучшению профессиональной подготовки специалистов к профессиональной деятельности, а также для успешной самореализации в других областях жизни.


Криминология тесно связана с другими юридическими дисциплинами (уголовным правом, уголовным процессом, уголовно-исполнительным правом, судебной статистикой), а также с психологией и социологией. Смежные дисциплины позволяют более глубоко уяснить сущность преступности и практики воздействия на это общественно опасное явление. Практическая реализация криминологических рекомендаций предполагает знание различных отраслей права и конкретных нормативных источников.

Цель дисциплины ознакомить студентов понятием причин и условий совершения преступлений, личности преступника, ознакомить также путями толкования аспектов поведения потерпевшего то есть виктимологии, дать знание о структуре и динамике преступлении, обязательно научить понятию причин совершения преступления.

Бұл пән криминология басқа да құқықтық пәндермен тығыз байланысты (қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу, қылмыстық атқару құқығы, сот статистикасы), сондай-ақ психология және әлеуметтану. Байланысты пәндер қылмыстың мәні мен әлеуметтік қауіпті құбылысқа әсер ету тәжірибесін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Криминологиялық ұсыныстарды іс жүзінде жүзеге асыру әртүрлі құқық салаларын және арнайы реттеуші көздерді білуді көздейді.

Студенттерді қылмыстылылықты, оның себептерін, қылмыскердің тұлғасын, жәбірленушінің мінез-құлқы мен тұлғасын яғни виктимиологиялық аспектілерді талдау жолдарымен таныстыруға, қылмыс динамикасы мен құрылымы туралы білім беруге, қылмыстың пайда болуымен қатар алдын-алу шаралары туралы үйретуге керек.

Жаңа және қазіргі кезеңдегі Азия мен Африка елдерінің даму проблемаларын қарастыруға бағытталып, қоғамдық-саяси және мәдени даму тенденцияларын, әлеуметтік-экономикалық даму ерекшеліктерін, демократиялық қайта құрулар деңгейін ашып, отарлық жүйенің құлдырау себептерін, қазіргі кезеңдегі халықаралық қатынастарды, постиндустриалды өндіріске өту мен ақпараттық қоғамның қалыптасуын көрсетеді.

 

Пәннің мақсаты: Азия мен Африка елдерінің жаңа және қазіргі замандағы тарихи үрдісінің аймақтық және локалды ерекшеліктерін әлемдік теориялық-әдістемелік негіздерінде зерттеу. Азия мен Африка елдерінің даму тарихының негізгі кезеңдері мен оқиғаларын, әлемдік тарихта алатын орнын айқындау.

2 курс, ОП 6B04109-Экономика и управление

Целью дисциплины является изучение форм, методов и механизмов реализации международных экономических отношений, формирование теоретических знаний, умений и практических навыков в области международной экономики

Результаты обучения:

1.прогнозирует процессы, функциональные связи между ними, синтезирует подходы к построению стандартных эконометрических моделей и применяет навыки экономико-математического моделирования для решения аналитических и исследовательских задач в профессиональной среде.

2. умеет анализировать и оценивать изменения, происходящие в мировой экономике,

3. использует полученные знания в отношении организации и управления внешнеэкономическими связями Республики Казахстан,

4. оценивает последствия изменения международных экономических отношений

 5. грамотно оценивает положительные и отрицательные последствия для развития страны, участвующей в международной экономической деятельности;

6. понимает сущность теоретических и практических проблем в области международной торговли, международного движения капиталов и рабочей силы, а также международных валютных и финансовых отношений;

7. определяет логику, направления и тенденции развития современной международной экономики;


Болашақ математика пәнінің мұғалімі дидактиканы, тәрбие теориясын, педагогикалық психологияны жетік меңгеруімен қатар, мектеп математика курсының оқу материалдарын терең білуі және олардың теориялық негіздемелерін игеруі қажет. Төменде осы талаптарды қанағаттандыратындай ЖОО-да базалық  «Математиканы оқыту әдістемесі»  пәнінің оқу - әдістемелік кешенін 6В01501- «Математика» мамандығының білімгерлеріне және жас мамандарға көмекші құрал ретінде ұсынамыз.

Психология и идеология предпринимательства. Понятие и формы предпринимательства. Организационная стадия создания малого предприятия. Особенности управления малыми предприятиями. Лизинг и франчайзинг. Системо образующие процессы в предпринимательстве. Субъекты предпринимательства. Трансфер технологий в инновационном предпринимательстве. Интеллектуальная собственность как объект рынка инноваций. Ключевые факторы успеха предприятия. Стратегическое управление предприятием. Управление маркетинговой деятельностью предприятий.Финансирование инновационной деятельности предприятий и организаций. Оценка эффективности функционирования предприятий. Венчурный бизнес.


Целью и задачами данного курса является развитие у студентов — будущих учителей системы методических знаний и умений, обеспечивающих готовность эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс по биологии в школе, самостоятельность и творческий подход в своей педагогической деятельности. Изучение МПБ реализуется в системе многообразных форм учебной работы: лекции, лабораторные занятия, педагогическая и полевая практики, самостоятельная работа. Ведущим звеном всей системы преподавания МПБ является лекционный курс. Лекции закладывают основы научно-практических знаний дисциплины. Они позволяют студентам усвоить основные теоретические и практические положения обучения биологии в школе. Частные методики вынесены за рамки лекционного курса и изучаются на практических занятиях. На них студенты конкретизируют и углубляют знания, полученные в лекционном курсе, формируют методические умения и навыки по овладению: методикой проведения разного типа уроков; методикой проведения практических и лабораторных работ; методикой проведения внеклассной и внеучебной работы; методикой руководства работой кружка, с постановкой опытов и наблюдений над растениями и животными в природе и уголке живой природы в школе; методикой и техникой постановки школьного эксперимента.

Административное право РК – это ведущая и важнейшая отрасль права, что объясняется тем огромным значением, которое имеет управление для жизни общества в целом и для каждого гражданина в отдельности. Управление служит обеспечению прав и законных интересов граждан. Через управленческие рычаги государство активно влияет на социальное и экономическое развитие страны. Решить все вопросы без понимания сущности управления, характера административных правоотношений и их отличия от других видов правоотношений, знания природы административно-правовых норм, наличия представлений о строении управленческой системы государства и элементах его управленческой деятельности невозможно.


Мемлекеттік басқарудың негіздерін және оны жетілдіру бағыттарын білу «Қазақстан-2050» стратегиясының маңызды басымдықтарының бірі болып табылатын кәсіби мемлекет құруды жүзеге асыру мақсатында кәсіби басқарушылардың жаңа буынын дайындау үшін қажет.

 

«Мемлекеттік басқару теориясы» пәнін оқудың мақсаты болып мемлекеттік басқарудың теориялық негіздерін оқыту табылады


«Гражданское процессуальное право Республики Казахстан» как учебная дисциплина является одной из профилирующих учебных дисциплин юридических высших учебных заведений и относится к числу фундаментальных областей правовых знаний. Курс гражданского процессуального права направлен на изучение норм права, регулирующих общественные отношения, возникающие при отправлении правосудия по гражданским делам в судах, и регламентирующих порядок защиты и восстановления нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, юридических лиц и государства, а также правовых категорий, научных взглядов и концепций, характерных для науки гражданского процессуального права. Основное место в предмете изучения дисциплины гражданского процессуального права занимает судебная форма защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. Наряду с этим студенты получат представление о несудебных формах зашиты субъективных прав и охраняемых законом интересов, а также о взаимодействии судебных и несудебных форм защиты и восстановления прав, свобод и охраняемых законом интересов, что является необходимым условием профессиональной подготовки будущих судей,  прокуроров,  адвокатов, юрисконсультов,  нотариусов. Основой для лучшего уяснения многих вопросов курса является знание  положений общей теории права: понятия права и отрасли права, сущности и принципов права, системы права, реализации норм права, правоотношения и основания их возникновения. 


Курс Биогеография - является комплексной наукой, объединяющей географию и биологию. С одной стороны, биогеография является частью общей физической географии вместе с такими науками, как геоморфология, гидрология, климатология, почвоведение, а с другой стороны, вместе с систематикой, ботаникой, зоологией, физиологией, экологией она входит в состав биологии. Она так же одна из ведущих наук в системе географического образования педагогических и академических университетах.       Она рассматривает основы научного мировоззрения, закономерности деления ареала существования жизни на Земле, происхождение и историю возникновения современной флоры и фауны, географическое распространение живых организмов и их причины. Изучает основы учения об ареалах, деление строения на зональные биомы на царства флоры и фауны. Формирует функциональную грамотность и развивает компетентность по закономерностям и динамике географического распространения организмов (особь) и их сообществ (популяция, биота и др.) В зависимости от условий географической среды.

Биогеография пәні 6В01509-География білім беру бағдарламасының білім алушыларына жер бетінде флора мен фаунаның,  биоталардың, биоценоздың қлыптасуы мен таралу заңдылықтарын, ареалдарының шекараларын, өсімдіктер мен жануарлар патшалықтарының таксаномиялық бірліктерін, зоналық таралу ерекшеліктерін білімгерлерге меңгертуді көздейді.

Пән бір-бірімен өзара байланысқан бірін-бірі толықтыратын  төрт модульге бөлінеген. 

Бірінші модульде пәннің зерттейтін тысандары, өсімдіктер мен жануарлардың таралған ареалдарының шекарасы қарастырылады.

Екінші модульде мәдени өсімдіктердің қалыптасқан орталықтары, флора мен фаунаның геологиялық уақыт ішіндегі даму тарихы, флоралық аудандастыру   әдістері қарастырылады.

Үшінші модуль фауналық аудандастыру қағидалары, жануарлар патшалықтарының облстары мен облс тармақтары биомдардың зоналық таралу ерекшеліктерін зерделеуді көздейді.

Төртінші модульде флора мен фаунаның жер бетінде зоналық таралу ерекшеліктері,  адамның шаруашылық әрекетінің флора мен фаунаға әсері және оларды қорғау мәселелері зерделенген.


author

Базовая дисциплина «Методика препадования математики» предназначена для подготовки будущих учителей к преподаванию математики как в средней школе, так и в различных профильных школах в условиях применения интерактивного метода обучения и развития креативного мышления. Воспитать у будущих учителей креативный подход к решению проблем преподавания математики, формировать умение и навыки самостоятельного анализа процесса  обучения, исследование методических проблем.


Кәсіпкерлік қызметтің теориясын, кәсіпкерлік бастаманы қолдану бағыттары мен тәсілдерін, кәсіпорындардың нысандарын, материалдық және қаржылық ресурстарды қалыптастыруды, инвестициялық және баға саясатын, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру кезіндегі тәуекелдерді, мемлекеттік реттеу тетігінің негіздерін, кәсіпкерлер қызметінің құқықтық негіздерін, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметтің этикасы мен мәдениетін зерделейді.


author

Пәннің мазмұны: мектептегі физиканы оқытудың негізгі міндеттері; пәнаралық байланыстар, олардың әдістемелік және дидактикалық маңызы; физика бойынша оқу сабақтарын ұйымдастыру формалары, мұғалімнің жұмысын жоспарлау; демонстрациялық эксперимент, физика бойынша зертханалық сабақтар; физикалық есептерді шешу, есептерді жіктеу; оқушылардың білімі мен іскерлігін бақылау түрлері; сабақта техникалық құралдарды қолдану; физикадан факультативтік курстар.


author

Туристік сала кәсіпорындарының түрлерінің ерекшеліктері және экономиканың шектес салаларымен байланысын зерттеу, нәтижесіндегі пайда болған білімдерді жалпылау, студентке Қазақстан туризмінің инфрақұрылымының даму жағдайларын және осы үрдіске кедергі болатын факторларына практикалық тұрғыдан талдау жасауға мүмкіндік береді. Өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымдарды, олардың міндеттері мен құрама бөліктері, материалды-техникалық база және туризмді көлікпен қамтамасыз ету.

author

Курс  «Трудовое право» изучает общественные отношения, возникающие в процессе труда. Трудовое право является самостоятельной отраслью права, имеет свой предмет, метод, принципы и значительным образом отличается от других отраслей права. Например, трудовой договор выступает основной формой реализации принципа свободы труда. Трудовой договор наиболее важный институт трудового права.


author

Қазіргі жағдайда аз қалдықсыз және қалдықсыз технологиялар өндірісінің мүмкіндіктерін көрсету.

Қысқаша сипаттамасы:

Технологияның жетілдіруді және өнім сапасын арттыруды өндірісті экологияландыруды, суды ұтымды пайдалануды қарастырады. Экономикалық және экологиялық тұрғыдан оңтайлы және әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті технологиялық процестерді ұйымдастыру. Аз қалдықты және қалдықсыз гальваникалық технологияларды дамытуға арналған білім. Тұйық айналым жүйесін пайдалану кезінде гальваникалық өндірістердің жуу суларын тазартудың аралас тәсілдерін зерделейді.


Биологияны оқыту процесін ұйымдастырудың маңызды аспектілерін қарастырады және мектептегі биологиялық білім беру міндеттерін ескере отырып өзектілендірілген әдістемелік білім негіздерін қамтиды. Осы пәннің негізгі қағидаты тәжірибелік қызметті нақты ғылыми зерттеулердің дәлелденген нәтижелерімен кіріктіру болып табылады. Яғни, студенттер педагогиканың тиісті аспектілеріне қатысты ғылыми (зерттеу) материалдарымен танысатын болады. Мұндай жұмыс тыңдаушылар пәнге енгізілген оқыту мен оқудағы стратегиялар мен тәсілдерді қарастыру (таңдау, зерттеу, танысу т.б.) барысында сүйенетін теориялық негіздемені қамтамасыз ету үшін қажет.


The main content of the course is devoted to the study of theoretical grammar as a science and its place in the general theory of language: The main sections of grammar are considered: Morphology and Syntax, their connection, basic morphological and syntactic, grammatical concepts. The theory of parts of speech, criteria for their differentiation, history of classification of parts of speech. The subject of the syntax and the main tasks of the syntax, syntactic concepts. The morpheme and the word, as well as parts of speech, the history of the classification are like units of morphology. Phrases and sentences as syntax units. Text, modern text theories. The lexico - grammatical and syntactic ways of text coherence are considered.


author

Language training is part of the professional preparation of a graduate of a modern innovative university. Knowledge of a foreign language is one of the important conditions for international cooperation and academic mobility in accordance with the criteria of university development. Formation of foreign language professional-oriented communicative competence of students, allowing them to integrate into the international professional environment and use professional English as a means of intercultural and professional communication.


author

       Дисциплина направлена на формирование теоретических знаний обучающихся о процессе развития речи и речевого общения детей дошкольного возраста; знакомит с содержанием, методами и приемами проведения речевой работы с группой детей и отдельными детьми, учит выбирать наиболее эффективный путь воздействия на  речь детей, анализировать полученный результат

 Главной целью его изучения в вузе является формирование у студентов глубокого понимания лингводидактических и психофизиологических основ обучения родной речи и вооружение их эффективными методами и приемами работы с детьми. В процессе изучения курса развиваются методическое мышление, способность правильно оценивать реальные педагогические ситуации, применять теоретические знания в разных условиях.

author

Методика преподавания психологии - самостоятельная психологическая научная дисциплина, занимает видное место в системе наук, изучающих индивидуально-психологические особенности личности. Направлена на формирование необходимых педагогу-психологу общепрофессиональных и профессиональных компетенций в реализации им профессиональных задач.

Объектом изучения данной дисциплины является процесс высшего психологического образования в соответствии с требованиями Госстандарта РК.

Методы изучения содержания дисциплины: наблюдение, эксперимент, опросный метод, приемы изучения продуктов деятельности, диалогические техники, методы математико-статистического анализа данных и качественно описания и т. д.

 «Методика преподавания психологии» носит выраженную практическую направленность: в нем содержатся методики диагностики психологической культуры личности, проведения лекционных, практических и лабораторных занятий, уроков по психологии, приводятся рекомендации по выработке и совершенствованию учащимися своих профессиональных умений в сфере преподавательской деятельности.


author

Курс мынадай дағдыларды игеруге арналған: кеңістіктік құрастыруды, модельдеуді, бағдарламалауды және Роботты автоматты басқаруды жүзеге асыру; роботтарды жобалау процесінде туындайтын күрделі мәселелерді шешу және инженерлік шешімді таңдау үшін жүйелік ойлау, талдау; қызықты жобаларды іске асыру үшін балалармен өзара іс-қимылдың жеткілікті сындарлы форматын құру.

Пәнді оқытудың мақсаты: электронды компоненттерден роботты қондырғыны құруға үйрету, металл бөлшектерін қолдана отырып, роботтарды жобалау, Arduino технологияларын қолдана отырып жетілдірілген роботтарды құру. Схемотехникаға, электроникаға және микроконтроллерлерді бағдарламалауға толық батыру.

author

6В11201 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» білім бері бағдарламасының білімгерлеріне

Оқытудың мақсаты мен міндеттері:

Қоршаған орта мониторингті оқытудың мақсаты - қоршаған орта мониторингтің негіздерін зерттеу, қоршаған ортаны қорғау үшін негіз құру және «адам-табиғат» жоғары өнімді жүйесін қалыптастыруды талдау.

Қоршаған орта мониторингті оқытудың міндеттері:

1)      қоршаған ортаға әсер ететін факторларды және қоршаған ортаның жай-күйін бақылауды қарастыру;

2)      қоршаған ортаның нақты жай-күйін бағалау және қорғау мәселелерін талдау;

3)      қоршаған ортаның жай-күйін мониторинг негізінде болжау және осы жай-күйді бағалау.

«Қоршаған орта мониторингі» пәнінде мониторинг объектілері мен түрлеріне баға беріледі, қоршаған орта мониторингін жүргізу кезеңдеріне қойылатын жалпы талаптар талданады, қоршаған ортаны бақылау мен бақылаудың негізгі заңдылықтары, мониторинг түрлерінің мәні, ерекшелігі мен қасиеттері, әртүрлі иерархиялық деңгейлердегі мониторингті ұйымдастыру ерекшеліктері, геоэкологиялық деректерді жинау тәсілдері мен құралдары қарастырылады.


author

Предназначен для обучающихся по всем направлению подготовки кадров в области 6B01 Педагогические науки.

Цель дисциплины - формирование целостного представления о принципе инклюзивности образования и готовности к работе в условиях инклюзии у будущих педагогов.

Рассматривает теоретические основания организации инклюзивного образования, исторические аспекты развития инклюзии, модели инклюзивного образования. Изучает технологии инклюзивного обучения, составление индивидуального образовательного маршрута, планирование образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей детей, организацию тъюторской практики в условиях инклюзивного обучения.


author

Оқу бағдарлама бойынша «Дефектология негіздері және психопатология» курсы «Арнайы педагогика» бөлімінің 1 курс студенттеріне арналған. «Дефектология негіздері және психопатология» курстың ішінде психикасының немесе дене құрлысының ауытқулықтары бар балаларды оқыту-тәрбиелеу теориялық және тәжірибелік сұрақтары және психопатологиялық синдромдардың ерекшеліктері қарастырылады.

Қазіргі уақытта ҚР - ғы негіздеме арнайы мектеп жүйесі жалпы мектептің міндеттерімен бірге арнайы міндеттерді шешеді, ол баланың танымдық және тұлғалық дамуына түзету жұмыстарын жүргізуге қолайлы жағдай құрады. Берілген бағдарлама қазіргі уақытта жұмыс істейтін арнайы оқыту жүйесімен, оны қажет ететін балалардың оқыту және тәрбиелеуде арнайы білім беретін мекемелерде арнайы мамандардың дамуында ауытқуы бар балаларды оқыту және тәрбиелеу жұмысымен таныстырады.

Осы курста оқу курсының объектісі, пәні, мақсаты және міндеттері анықталған, коррекциялық-педагогикалық іс-әрекеттің негізгі бағыттары және мазмұны, мәні сипатталған, түрлі психофизиологиялық ауытқулары бар балалардың ерекшеліктері аталған.


The main areas of the course of Upper-Intermediate English are: reading of English texts and literature, listening to English speech, correspondence in English, using the acquired knowledge in everyday speech. Participate in extended and varied conversations, write fluently in the language and understand much of the information presented in the text, navigate fluently through a large amount of advanced grammar, watch TV programs, video presentations, and discussions.

The Purpose of the discipline. The purpose formation of students ' communicative competence in all its main components at the B2 level.


author

Пәнді оқытуда бірінші сынып оқушыларына графикалық және каллиграфиялық дағдыларын қалыптастыру, сөйлеу әрекетінің негізгі түрлерін меңгерту мен бастауыш сынып оқушыларымен жұмыс істеу ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыруға бағытталған. Әліппені оқыту барысында әдістемесінің теориялық негіздерін,  әліппені оқыту процесін (әліппені оқыту әдістемесі пәнінің оқыту аясы; «Әліппені» пәні оқу бағдарламасының мазмұны; әліппені оқыту кезеңдері; әліппені оқытуға қажетті құрал-жабдықтар);  сауат ашу әдістерін (әліппені оқыту әдісі; дыбыстық талдау-жинақтау әдісі; бастапқы оқуды қалыптастыру: буындап оқу, тұтас сөзді дауысты дыбысқа бағыттай оқу; сауат ашуға арналған оқу-әдістемелік топтама); «Әліппені» оқыту барысында жүргізілетін тіл дамыту жұмыстарының әдістемелік ерекшеліктерін меңгереді

Курстан студенттер  қазақ әдебиеті классиктерінің өмір жолы мен шығармашылықтары туралы негізгі мәліметтерді меңгереді. Сонымен қатар  қазақ жазушыларының адамзат тарихымен тығыз байланысты көркем шығармаларынан туған әдебиеттің өзіндік ерекшелігін танып, оның адамзат әдебиеті мен мәдениетіндегі орны туралы ұғымдарын толықтырады, жетілдіреді. Көркем туынды эстетикалық талғамдарын байытады және әдеби тұрғыдан сауатты талдай білуге дағдыландырады.

author

В профессиональной подготовке учителя начальных классов важное  значение имеет методический цикл дисциплин, в частности, методика обучения азбуке в начальных классах. Данный курс  основывается на достижениях современной лингвистической, педагогической и методической наук и учитывает как обобщенный положительный опыт современной школы, передовых и творчески работающих  в инновационном режиме учителей, так и богатое методическое наследие прошлого.

 Методика обучения азбуке в начальных классах изучает закономерности обучения азбуке, определяет содержание обучения, исследует процессы усвоения материала, трудности усвоения учебного материала, определяет эффективность рекомендуемых методов и приемов.    Освоение данного курса предполагает следующие виды занятий: лекции,  лабораторные занятия, СРОП, СРО, педагогическая практика.

author

Пәнді оқыту болашақ тәрбиешінің бала тілін дамыту бойынша теориялық біліммен қаруландырып, практикалық тұрғыда әдістемелік дағдыларға машықтандыру мақсатын жүзеге асырады. Мазмұнында бала тілінің туғаннан мектеп жасына жеткенге дейінгі даму сатыларында тіл дамытудың әдіс-тәсілдерін бұрыннан анықталған және жаңамен толықтырылған ғылыми жүйе сақталған. Курс мектеп жасына дейінгі балаларға тіл дамытудың тиімді әдіс-тәсілдерін  

қолданып, балабақша  тәрбиешілерінің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру барысы. Курс балалардың сөйлеу тілін дамытудың жеті міндеті, сөздік қорды, тілдің дыбыстық, грамматикалық жағын және байланыстырып сөйлеу, сауат ашу, көркем шығармалармен таныстырудың дәстүрлі және жаңа технологияларын қамтиды.

author

Дисциплина «Синтаксис современного русского языка» предназначена для студентов филологического факультета и является завершающим разделом теоретического курса «Современный русский язык». Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в средней (полной) общеобразовательной школе и формируемые у обучающихся в вузе в процессе освоения дисциплины базовой части общепрофессионального цикла «Введение в языкознание», а также разделов «Фонетика и фонология», «Лексика и лексикография», «Словообразование и морфология» курса «Современный русский язык». Без изучения данной дисциплины невозможно формирование целостных представлений о системе современного русского языка и о подходах к его описанию.


author

Пән ретінде «Психологияны оқыту әдістемесі» оқыту психологиясының ерекшеліктері туралы ғылыми-әдістемелік білімдерін меңгеру, психологияны оқыту практикасында осы білімді қолдану, психологияны құрылымдау қағидалары туралы идеяларды дамыту және оның мазмұнының дамуын ұйымдастыруды қамтиды.

         Оқудың теориялық негіздерін түсінуді қалыптастыру, оқытуда қажетті негізгі практикалық дағдыларды үйретуді негіздейді.

author

Компьютерлік графика негіздерін теориялық зерделеу және практикалық игеруді, графикалық ақпаратты өңдеу бойынша компьютерлік технологияларды оқытуды қарастырады, өйткені ақпараттық технологиялар саласындағы қазіргі маманның кәсіби қызметі графикалық ақпаратты компьютерлік өңдеудің түрлі әдістерін практикада кеңінен қолданумен байланысты. Векторлық және расторлық графика – программалық және аппараттық есептеу комплекстердің көмегімен бейнелерді құру және және өңдеу әдістері мен құралдарың зерттейтін информатиканың арнайы аумағы. Жалпы, компьютерлік графиканы тек мамандандырылған суретшілер мен дизайнерлер ғана емес, кәдімгі қолданушыларда пайдалана алады. Ол үшін векторлық және расторлық графика құралдарын біліп, күнделікті өмірде дұрыс қолдана білу керек. Пәннің программалық қамтамасыз етілуі төрт модульге бөлінеді.

Пәннің мақсаты.

Пәннің негізгі мақсаты заман талабына сай дамыған графиктік жүйелерді, графиктік программаларды және анимацияларды үйрету болып табылады


author

Изучение теории государства и права имеет особое значение в общей системе подготовки юриста высшей квалификации.

Во-первых, эта наука знакомит с исходными понятиями, положениями, категориями государствоведения и правоведения; во-вторых, теория государства и права является методологической наукой, в которой разрабатываются важнейшие теоретические положения, являющиеся фундаментальными для решения специальных вопросов в юридической науке; в-третьих, она выступает в роли интегративной науки в правоведении, исследующей вопросы отраслевых наук.

Преподавания теория государства и права состоит из приобщения студентов к современным знаниям о государственно-правовых явлениях, об их типах, формах и функциях, о механизме государства и стадиях правового регулирования, правах и свободах человека и роли законов в их обеспечении и защите. 


author

Судың ластануын азайтудың негізгі бағыты су ортасын тазартудың ұтымды технологиялары мен жүйелерін құру болып табылады. Өндірістік су механикалық, химиялық, физика-химиялық әдістермен тазартылады. Адамның шаруашылық қызметіне араласуының салдарын білу, әсіресе табиғатты пайдалануды қарқындату жағдайында, суды ұтымды пайдалану және қорғау саласындағы практикалық міндеттерді шешу үшін қажет. Су ортасының сапасы деп оның пайдалануға жарамдылығын анықтайтын физикалық, химиялық, биологиялық және бактериологиялық көрсеткіштердің жиынтығы 


author

Бүлінген жерлер құрылымдарын қалыптастыру, дамыту және пайдалану үдерісінде топырақтың табиғи құналығын және оның қалпына келтірілуін есепке алу өте маңызды. Агроэкожүйелердің базалық үш тұрпаты бар: табиғатты пайдаланушы, табиғатты қорғаушы және табиғатты жақсартушы.Табиғатты пайдаланушы агроэкожүйелер табиғи құнарлықты толықтай қалпына келтірмеуінмен сипатталады, бұл құнарлылық деңгейінің төмендеуіне алып келудің алдыналуды үйренеді.Табиғатты қорғаушы агроэкожүйелерге табиғи құнарлықты жай ғана келпіне келтіру тән, бұл құнарлықтың сақталуын қамтамасыз етеді.

author

Жануарлар және өсімдіктер экологиясы биосферадаға бір-бірімен тығыз байланысқан организм жиынтығынан өсімдіктер мен жануарларды бөліп алып қарастырады және қоршаған орта жағдайларына байланысты  түрлеріне тән сипаттарын зерттейді. Сыртқы орта факторларының өсімдіктер жамылғысы құрамына әсерін және фитоценоздағы өсімдіктер арасындағы бәсекелестікті зерттейді. Жануарлар және өсімдіктер үшін сыртқы ортаның маңызы зор, олар  тіршілігіне қажетті заттардың сіңіреді


The study of the discipline assumes the presence of foreign language communicative competence at a level necessary and sufficient for the lesson of English in high school and preparing students for intercultural communication. A prerequisite for the successful realization of the goals of the discipline is the development of a cycle of psychological and pedagogical disciplines that constitute the methodological basis of training. The discipline precedes pedagogical practice, which means the application of theoretical knowledge and the use of formed skills in the conditions of professional activity.

The Purpose of the discipline                     

Based on the new concept of foreign language education, to ensure the quality of professional and methodological training of future teachers of foreign languages, ready and able to effectively implement in their teaching activities the main goal of teaching a foreign language formation of intercultural communicative competence of the subject of intercultural communication.6В01505 - «Информатика»,  6В01502 - «Математика-Информатика» білім беру бағдарламасының ИКқ131, МИқ131 топ студеттеріне.
Осы пән шеңберінде бастауыш сыныптардағы ақпараттық-коммуникациялық технология мазмұны, оның ішінде оқытуға арналған оқулықтар мен бағдарламалар, сондай-ақ бастауыш сыныптарда цифрлық сауаттылықты оқыту әдістемелері зерделенеді. 
Бұл пәннің мақсаты болашақ мұғалімдерге мектеп информатикасының негіздері мен ұғымдарын ұсыну, бастауыш мектепте басқа пәндерді оқып-үйрену кезінде цифрлық сауаттылықпен пәнаралық байланысты жүзеге асыру, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды оқытуды ұйымдастыруда қажетті біліммен, іскерлікпен, дағдылармен қаруландыру болып табылады. «Цифрлық сауаттылық» пәні бастауыш сынып оқушыларды нақты объектілер мен процестердің ақпараттық модельдерін түрлендіру, құру мен қолдануды мақсат етеді.  Пән өзектілігі бастауыш сынып оқушыларының ақпараттық құзіреттілігін қалыптастыруы.
«Цифрлық сауаттылық» пәні бастауыш сынып оқушыларын  компьютермен жұмыс істеу барысында  техникалық қауіпсіздік ережесін,  ақпараттық іс-әрекеттің құқықтық және этикалық нормаларын сақтауға, жауапкершілікпен қарауға тәрбиелейді және жобамен жұмыс істеу барысында ұжымдық жұмысқа жұмылдыруға бағытталады. Айналадағы қоршаған ортадағы ақпарат көздерін, түрлерін  анықтайды;  компьютер  құрылғыларын біледі және олармен жұмыс жасайды;  ғаламтор желісінен қажетті ақпаратты өздігінен іздеп табады, оны өңдейді және ақпарат алмасуды біледі; цифрлық технологиялардың ерекшеліктерін анықтап, олармен жұмыс жасайды; мәтіндік редакторда мәтін жаза алады; программалау ортасында жобалар құрады;  робот жобаларын құрастырады; мәтінді редакциялаудың түрлі тәсілдерін қолданады; өзі қызығатын тақырыпта зерттеу жүргізіп, презентация жасайды; компьютерде жоба дайындап, оны көпшілікке ұсынуды,  қорғау тәсілдерін меңгеруді үйретеді. 

Менеджмент негіздері. Қонақ үй, мейрамхана шаруашылығы түсінігі, мәні және функциялары. Басқару объектісі ретінде туризмнің ерекшеліктері.

Туризм және қонақ үй шаруашылығының    негізгі ұғымдары мен басқару категориялары. Шетелде менеджменттің дамуының негізгі кезеңдері.Қазақстандағы шаруашылықты басқару менеджментінің дамуы. Әртүрлі меншік түріндегі туристік кәсіпорындар. Кәсіпорынды басқарудың мақсаты, міндеттері, функциялары және құрылымы. Басқару құрылымы түсінігі. Ұйымның басқару құрылымындағы буындар (бөлімдер), басқару және байланыс деңгейлері (көлденең және тікелей).

Пәннің мақсаты. " Туризм және қонақ үй менеджменті " пәнін оқытудың мақсаты - мейрамхана және мейманхана бизнесін басқару және ұйымдастыру жүйесінде жұмыс істей алатын кең бейінді мамандарды дайындау. Курстың мазмұны мейрамхана мен қонақ үй бизнесін жоспарлау және ұйымдастыру туралы негізгі ұғымдар мен бөлімдерді зерттеуді қамтиды.


автор

Дисциплина изучает роль бухгалтерского учета в системе управления предприятием, способствует получению и развитию знаний в области бухгалтерского учета и отчетности, приобретению навыков применения специальных методов, используемых специалистами бухгалтерского учета для принятия решений.

Цель: овладение теоретическими основами бухгалтерского учета, формирование техники и навыков его ведения в организациях в соответствии с действующими международными стандартами, правилами бухгалтерского учета, нормативными правовыми документами.

автор

Описывает современные технологии составления и представления налоговой отчетности и инструментальные средства  их поддержки   для составления налоговой отчетности и отправки её в органы налоговой службы. Знакомит с кабинетом налогоплательщика, СОНО НП, реестром электронных счет-фактур и порталом статистической отчетности РК.   Прослеживает составление  налоговой отчетности   по ИПН, КПН, НДС и акцизов и др.

Цель дисциплины. Систематизация ранее полученных знаний в области бухгалтерского учета и налогообложения и формирование на их основе навыков решения отдельных задач, возникающих в профессиональной деятельности налогового специалиста, бухгалтера, аудитора, налогового служащего;- формирование четких представлений об организации системы налогового учета при исчислении налога на прибыль организаций, порядке составления и представления налоговой отчетности.

автор

Раскрывает содержание и особенности управленческого учета на предприятии, порядок организации учета производственного процесса

Изучает процесс, его структуры, объекты, субъекты, средства, системы, методы, технологий и инструментарии управленческого учета. Описывает  технологию  планирования, организации, управления, регулирования и контроля процесса формирования себестоимости и прибыли предприятия.

Описывает подготовку информации для принятия  управленческих решении.

 

Цель курса: Получение теоретических знаний в области управленческого учета, проведение анализа произведенных затрат, умение принять управленческое решение с учетом изменений законодательства.

Курс базируется на знании основ теории учета, бухгалтерского учета, налогообложения, анализа финансовой деятельности, бухгалтерской финансовой отчетности.Целью курса является предоставить полное понимание системы управления человеческими ресурсами и привить навыки по использованию базовых управленческих инструментов в данной области.

 В курсе рассматриваются вопросы, связанные с формированием системы управления человеческими ресурсами, которая базируется на эффективной реализации своих функций для достижения стратегических перспектив организации. Детализированы процессы анализа и проектирования рабочих мест, планирования и прогнозирования потребности в человеческих ресурсах, подбора и отбора сотрудников, их обучения и развития, управления эффективностью и планирования заработной платы и вознаграждений. Обозначены современные тенденции в управлении человеческими ресурсами, включая управление в глобальном масштабе, использование больших данных, создание высокопроизводительных рабочих систем и управление разнообразием в организациях.

 Курс предназначен для обучающихся организаций высшего и послевузовского образования и специалистов по управлению человеческими ресурсами в организациях различных сфер деятельности.Табиғат пайдалануды басқарудың негізгі әдістерін, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану жолдарын қарастырады. "Табиғатты пайдалану" ұғымы. Табиғи ресурстар. Табиғатты пайдалану жүйелерінің жіктелуі. Экономикалық дамыған елдерде табиғатты пайдалану жүйелері. Дамушы елдердегі табиғат пайдалану жүйелері.

 Мақсаты: табиғи ресурстарды тиімді пайдалануды, табиғи-экологиялық процестерді басқарудың механизмдерін қарастырып білу.


Целью критериального оценивания является получение объективной информации о результатах обучения учащихся на основе критериев оценивания и предоставление его всем заинтересованным участникам для дальнейшего совершенствования учебного процесса.

Задачи критериального оценивания:

1. Расширить возможности и функции оценивания в учебном процессе.

2. Создать условия для постоянного самосовершенствования учащихся посредством установления регулярной обратной связи.

3. Содействовать формированию единых стандартов, качественных механизмов и инструментов оценивания.

4. Предоставлять объективную, непрерывную и достоверную информацию:

− учащимся о качестве их обучения;

− учителям о прогрессе учащихся;

− родителям о степени достижения результатов обучения;

− органам управления о качестве предоставляемых образовательных услуг.

5. Воспитать чувство ответственности за результаты обучения через развитие навыков рефлексии,саморегуляции и самооценки.


Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың аса маңызды ережелері мен әдістерін табысты зерттеуге мүмкіндік беретін мәселелердің кең ауқымын қамтиды.

Пәннің мақсаты: Әрі қарай оқу үдерісін жетілдіре түсу үшін бағалау критерийлері негізінде білім беру үдерісіне білімгерлерге білім алушылардың оқу нәтижесі туралы нақты ақпарат алу болып табылады.Курс адами ресурстарды басқарудың жүйелік идеясын қалыптастырады, оның ішінде қазіргі ұйымдағы персоналды басқарудың мақсаттары, құндылықтары, принциптері мен тетіктерін түсіну, ұйымның жедел және стратегиялық мақсаттары мен корпоративтік мәдениетіне сәйкес келетін адами ресурстарды басқарудың стратегияларын, саясаттары мен тәжірибелерін дамыту мүмкіндігі мен дағдылары қарастырылады

Мақсаты: Курстың мақсаты-қоғамның, кәсіпорынның, әр қызметкердің еңбек әлеуетін тиімді пайдалану мақсатында білімгерлерді  персоналды басқару мәселелеріне теориялық білім мен практикалық кешенді көзқарасты игеру. Адами ресурстарды басқарудағы заманауи тенденциялар туралы білім алу, ұйымның персоналды басқару саласында шешім қабылдау дағдыларын дамыту. Қазақстанда және шетелде персоналды басқаруды қалыптастырудың теориясы мен практикасын білу.
ОП 6B04109-Экономика и управление  , ОП 6В004106 Финансы, ОП 6B04108 Финансы и учет, ОП Государственное и местное управление

Цель дисциплины-раскрыть предмет и метод статистики как науки, формировать у студентов основные методы обработки статистических данных, овладеть навыками расчета статистических показателей, овладеть методами количественного исследования массовых процессов, сформировать у студентов профессиональное отношение к работе, ответственность за достоверность экономических показателей.

1

Основные определения и задачи теории систем. Информационные системы и их классификация. Качественные и количественные методы описания информационных систем. Динамическое описание информационных систем. Основные понятия и определения теории информации. Энтропия и ее свойства. Избыточность информации, скорость передачи, пропускная способность. Передача информации в информационной системе. Виды сигналов. Математические модели сигналов. Каналы передачи данных и их характеристики. Физическая среда канала связи. Информационные сети. Контроль передачи информации и сжатие данных. Кодирование информации.

Цель дисциплины «Основы информационных систем» является ознакомление с основными моделями информационных процессов, организацией информационных процессов на физическом и канальном уровне, изучение современных методов и моделей построения информационных систем различных видов.


author

Для студентов образовательных программ 6В01703-«Русский язык и литература», 6В01704-«Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения», групп РЯЛ-131, РЯЛняод-132.

Цель курса – описание фонетической системы современного русского литературного языка. Формирует умение анализировать языковые явления, выделять основные единицы фонетической системы (фраза, синтагма, фонетическое слово, слог, звук) и анализировать их, осуществлять анализ фонем и чередований, выполнять фонетическую и фонематическую транскрипцию текста, демонстрировать навыки лингвистического и экстралингвистического (в том числе метапредметного) описания языковых явлений.«Жалпы экономикалық география» курсы табиғи ресурстарды экономикалық және экологиялық тұрғыдан бағалау, аумақтың табиғи-ресурстық әлеуетін,табиғи ресурстарды өңдеу технологияларын, орталықтары және дайын өнім түрлерін, экономикалық инфрақұрылымның құрамдас бөліктері мен атқаратын қызметтері, дүниежүзілік шаруашылықтың салалық және аумақтық құрылымын, ауылшаруашылық, өнеркәсіп және қызмет көрсету салаларын ұйымдастыру нышандары.ауылшаруашылық, өнеркәсіп және қызмет көрсету салаларын орналастыру факторларын географиялық еңбек бөлнісі, қазақстанның халқы мен еңбек қорлары, Қазақстанның шаруашылығынгның салалық құрамы, халықаралық қатынастардың негізгі нышандары, қоғам мен табиғи ортаның өзара қатынасының нәтижесінде туындаған келелі мәселелер мен оларды шешу жолдары туралы теориялық түсініктерді қалыптастыратын география пәні мұғалімдері білімінің мазмұнында жетекші орын алатын негізгі пәндердің бірі болып табылады. Студенттерге сала аралық өндірістік байланыстардың негізгі нышандары мен орналастыру қағидалары, елдің дамуына әсер ететін факторлар туралы экономикалық білім жүйелерін меңгертудің әдіснамалық негіздері дәрістерді тыңдау, оларға талдау жасау барысында жүзеге асады. Оқу үрдісінде экономикалық-географиялық білім мен іскерлік-дағдылар өздік жұмыстар барысында оқытылатын әр тақырыпқа студенттердің өз бетімен көрсету құралдарын, хабарламалар мен баяндамалар, жобалар дайындау, статистикалық және графиктік кестелерге, экономикалық карталарға талдау жасап ой қорытындыларын шығару барысында қалыптасады. Пәннің оқу бағдарламасының мазмұны бес модульге бөлінеген


«Электр және мнагетизм» пәнінің мақсаты:

- cтуденттерді электромагниттік құбылыстармен таныстыру;

-cтуденттерге электрлік және магниттік  құбылыстарды сипаттайтын заңдылықтарды терең игеріп, одан шығатын салдарларды күнделікті өмірде қолдануды үйрету;

- cтудентерге электромагниттік құбылыстармен байланысты болатын мәселе қоюды және оларды шешуді үйрету.

«Электр және мнагетизм» пәнінің негізгі міндеттері:

- электрлік, магниттік және электрмагниттік өріс теориясының негізін құрайтын белгілі тәжрибелік фактілерді талдап

  қорту мен электр және магнетизмнің  негізгі ұғымдарын, принциптері мен заңдарын

  тұжырымдау;

- Электр және магнетизм пәнін меңгеру арқылы оптика,электродинамика,теориялық физика,электротехника және радиоэлектроника-сияқты пәндерді нәтижелі игеруге басты шарт жасау;

- орта білім беру мекемелерінде физика пәнін оқытуда электрлік, магниттік және электрмагниттік  өріс туралы алған   білімдерін қолдана білу.


author

Дисциплина  изучает вопросы становления и совершенствования регламентации  действующей системы конституционно-правовых отношений, позволит студентам закрепить в себе основы взаимоотношения личности и государства, конституционные характеристики государства  и права, регламентирующие организацию государственной власти в стране и иные отношения конституционно-правового характера. Конституционное законодательство, прежде всего, способствует укреплению экономической, политической, социальной, культурной основ государства.


Курс «Общая экономическая география»   является общественной наукой и остается стержнем осей системы географических наук.

Тематическая направленность дисциплины находится в тесной зависимости и взаимосвязанности с современными экономическими преобразованиями путями решения крупных социальных и экономических проблем мира.

Функциональная нагрузка и профильность дисциплины позволяет обеспечить необходимый объем и уровень специализации, специальности «география».

    Курс «Общая экономическая география»   - один из основных учебных курсов в подготовке специалистов географов различного профиля. В нем рассматриваются основные закономерности социально-экономического развития различных стран земного шара, природно-ресурсный потенциал, а также перспективы развития различных отраслей народного хозяйства. Также социально-экономическая география изучает особенности государственного устройства и территориально-пространственных закономерностей размещения отраслей мирового хозяйства и международного географического разделения труда.

       Курс «Социально-экономическая география мира» должен стать одним из опорных географических звеньев в изучении взаимодействия   в   системе   «природная   среда-общество-человек»,   а   также поможет при изучении     социально-экономической географии  Казахстана и Географии международных отношений.

 

 

Целью дисциплины    является на      основании      глобально- географического      подхода сформировать специальные представления и знания о закономерностях и взаимозависимости развития и размещения комплекса составляющих MXК (мировой хозяйственный комплекс).

Так же изучение студентами взаимосвязанных многоплановых природно-экологических, этнокультурных, социально-экономических и политических процессов, приобретение устойчивых теоретических знаний в ходе оценки временных и пространственных закономерностей размещения хозяйственных комплексов в отдельных странах и регионах, а также территориального устройства хозяйства и их распределения по районам, дидактическое изучение полученных знаний, практическое использование в методической, когнитивной и коммуникативной деятельности, формирование исследовательских навыков.


Пәннің мақсатыХалықаралық экономика саласында теориялық білімді, іскерлікті және практикалық дағдыларды қалыптастыру, халықаралық экономикалық қатынастарды жүзеге асырудың формалары, әдістері мен тетіктерін қалыптастыру зерттеу болып табылады

Оқыту нәтижелері:

1.процестерді, олардың арасындағы функционалдық байланыстарды болжайды, стандартты эконометриялық үлгілерді құру тәсілдерін синтездейді және кәсіби ортада аналитикалық және зерттеу есептерін шешу үшін экономикалық-математикалық модельдеу дағдыларын қолданады.

2.әлемдік экономикада болып жатқан өзгерістерді талдай білу және бағалай біледі,

3. алынған білімді Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық байланыстарын ұйымдастыру мен басқаруға қатысты пайдаланады,

4. Халықаралық экономикалық қатынастардың өзгеру салдарын бағалайды

5. Халықаралық экономикалық қызметке қатысатын елдің дамуы үшін оң және теріс салдарларды сауатты бағалайды;

6. халықаралық сауда, капиталдар мен жұмыс күшінің халықаралық қозғалысы, сондай-ақ Халықаралық Валюталық және қаржылық қатынастар саласындағы теориялық және практикалық проблемалардың мәнін түсінеді;

7. заманауи халықаралық экономиканың логикасын, бағыттарын және даму үрдісін анықтайды;


6B04109-Экономика және басқару БББ, 6В004106 Қаржы БББ, 6B04108 Қаржы және есеп, Мемлекеттік және жергілікті басқару БББ

Пәннің мақсатыстатистиканың пәні мен әдісін ғылым ретінде ашу, студенттерге статистикалық мәліметтерді өңдеудің негізгі әдістерін игеруге, статистикалық көрсеткіштерді есептеу дағдыларын игеруге, студенттердің жаппай процестерді сандық зерттеу әдістерін игеруге, студенттердің жұмысқа кәсіби көзқарасын қалыптастыруға, экономикалық көрсеткіштердің сенімділігі үшін жауапкершілікке тәрбиелеу.


author

Данный предмет направлен на развитие профессионализма учителя начальных классов в работе с родителями, а также повышение педагогического образования родителей. Для этого педагог обеспечивает взаимодействие с родителями, диагностику и развивающую, просветительскую работу о методах воспитания.

Цель дисциплины: Формирование у обучающихся умения работать с родителями младших школьников, профессионально-педагогической компетентности.


author

Бұл пән бастауыш сынып мұғалімінің ата-аналармен жұмыс жүргізуде кәсібилігін дамытуға, сондай-ақ ата-аналардың педагогикалық білімін арттыруға бағытталған. Ол үшін мұғалімнің ата-аналармен қарым-қатынасты, тәрбие әдістері туралы диагностика мен дамытушылық, ағартушылық жұмыстар жасауды қамтамасыз етеді.

6В01301-«Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» БББ білімгерлеріне арналған.

Пәннің мақсаты: Білімгерлердің бастауыш сынып оқушыларының ата-аналарымен жұмыс жасау білігін, кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру.«Ақпараттық жүйелердің негіздері» курсында ақпараттық үрдістердің негізгі модельдерімен танысу, ақпараттық үрдістерді физикалық және арна деңгейінде ұйымдастыру, әр түрлі ақпараттық жүйелерді құрастырудың қазіргі әдістері мен модельдері қарастырылады.

Курстың мақсаты мен міндеттері, оның оқу процесіндегі орны.          Студент ақпараттық жүйелерде ақпаратты жіберудің теориялық негіздерін оқып-үйрену, ақпараттық өлшеу жүйелерін өзара салыстыру және олардың сипаттамаларын басқару объектісінің сипаттамаларымен сәйкестендіру, ақпаратты жіберу және өңдеу жүйелерінде оптималды және кедергіге төзімді кодтаудың әдістерін игеру.  


author

Курс «Физиология развития школьников» рассматривает общие закономерности возрастных особенностей роста и развития детей и подростков, становления  их физиологических функций.  Изучает взаимодействие ребенка с внешней  средой, гигиенические нормативы и требования, обеспечение безопасности и здоровья, гармоничное развитие и совершенствование функциональных возможностей  организма детей и подростков. Цель курса  Рассматривает общие закономерности возрастных особенностей роста и развития детей и подростков, становления  их физиологических функций.  Изучает взаимодействие ребенка с внешней средой, гигиенические нормативы и требования, направленные на охрану и укрепление здоровья, гармоничное развитие и совершенствование функциональных возможностей  организма детей и подростков.«Оқушылардың физиологиялық дамуы» пәнінің мақсаты балалар организмінің жасына сай құрылыс, қызмет ерекшеліктерін, өсу және даму барысындағы барлық адамға ортақ түрлі заңдылықтарын қарастырып, денсаулығын сақтау үшін қажетті қолайлы жағдайларды ұсынады. Бұл ғылым балалардың денесінің дұрыс дамуын, ақыл-ойының жетілуін қамтамасыз етіп, оған қажетті жағдайларды ұсыну арқылы түрлі аурулардың алдын алады, еңбек қабілетін күшейтеді, дене шынықтыру жолдарын, күн кестесі мен түрлі еңбек кестелерінің бала организміне тиімді түрлерін анықтайды. Бұл пән екі саланы қамтиды: адам организмінің, жеке мүшелердің және мүшелер жүйелерінің қызметтерінің жас ерекшеліктерінің заңдылықтарын, даму жолдарын қарастыратын жаска байланысты физиология және адамның денсаулығын сақтауға қажетті жағдайларды қарастырып, анықтап, түрлі ұсыныстар жасайтын гигиена ғылымдары.


автор

Дисциплина изучает теории денег, кредита и банков, раскрывает исторические и теоретические аспекты их сущности, функций, законов, роли в современной рыночной экономике. Направлена на формирование знаний о денежно-кредитных отношениях и финансовых институтах; приобретение навыков анализа деятельности банковских и парабанковских институтов. Цель направлена на комплексное представление совокупных знаний по теоретическим аспектам денег и кредита, основам функционирования денежной и кредитной систем, международным кредитно-расчетным и валютным отношениям, а также особенностям рынка ценных бумаг.

author

Курс «6В11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» БББ студенттеріне арналған

Курс барысында механиканың, молекулалық физика мен термодинамиканың, электр және магнетизмнің, оптиканың, атом және атом ядросының физикасының негізгі тақырыптары қарастырылады. Табиғат құбылысының физикалық заңдары негізінде физика бойынша есептерді шешу тәсілдері талқыланады. Сандық және эксперименталды зерттеулерді орындау тәсілдері, нәтижелерді өңдеу және талдау жүргізу әдістері сипатталады.

Пәннің мақсаты: білім алушылардың назарын жаратылыстану пәндерінің заңдылықтары мен жалпы түсініктеріне, принциптеріне аударып,ондағы өтетін құбылыстарға талдаулар жасауды үйретіп, ғылыми және техникалық жетістіктерді ұғынуларына, алынған нәтижелерді практикада қолдана білулеріне, әлемнің қазіргі заманғы көріністерін толығымен суреттей алуларына ықпалын тигізуге бағытталған.


автор

В современном Казахстане идет становление новой системы образования, ориентированной на мировое образовательное пространство. Курс «Дошкольная педагогика» является одним из основных в подготовке специалистов дошкольного профиля. Дисциплина готовит студентов к профессиональной деятельности, рассматривает место дошкольной педагогики как науки, ее актуальные проблемы и пути их решения в теории и практике дошкольного образования. Программа курса дошкольной педагогики опирается на основные положения науки и практики развития, воспитания, обучения дошкольников, включает изучение отечественной и зарубежной педагогики и смежных наук. Открывает научные исследования по дошкольной педагогике, позволяет ориентироваться в современных дошкольных вопросах образования. Данный курс рассматривает основы педагогической инноватики, аспекты готовности педагога к инновационной деятельности с учетом современных приоритетов образования, сущность и особенности педагогической технологии, инновационной деятельности педагога, а также наиболее распространенные в дошкольном образовании инновационные педагогические технологии.

автор

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Оқу бағдарлама бойынша «Сурдопедагогика» курсы «Арнайы педагогика» бөлімінің      3 курс студенттеріне арналған. «Сурдопедагогика» курстың ішінде психикасының немесе дене құрлысының ауытқулықтары бар балалардың психикасы мен жан дүниесін зерттейді және аңғарымына қарай психологиялық ерекшеліктерін қарастырады. Қазіргі уақытта ҚР - ғы негіздеме арнайы мектеп жүйесі жалпы мектептің міндеттерімен бірге арнайы міндеттерді шешеді, ол баланың танымдық және тұлғалық дамуына түзету жұмыстарын жүргізуге қолайлы жағдай құрады. Берілген бағдарлама қазіргі уақытта жұмыс істейтін арнайы оқыту жүйесімен, оны қажет ететін балалардың психологиялық ерекшеліктерін арнайы білім беретін мекемелерде арнайы мамандардың дамуында ауытқуы бар балалардың психикасы мен түзете-дамыту жұмыстарын зерделейді. Осы курста оқу курсының объектісі, пәні, мақсаты және міндеттері анықталған, коррекциялық-педагогикалық іс-әрекеттің негізгі бағыттары және мазмұны, мәні сипатталған, түрлі психофизиологиялық ауытқулары бар балалардың ерекшеліктері аталған.

Содержание курса «Психология деятельности личности» охватывает природу человеческой деятельности, механизмы возникновения, развития, феноменологию человеческой деятельности; изучает деятельность личности, субъективную психическую деятельность, социальные факторы деятельности.

Оно включает в себя знания о процессе развития психики, механизмах возникновения на разных уровнях, развитии и проявлениях деятельности. Обосновывает знания о законах психического развития.

Цели курса:

Формирование у студентов представлений о направлениях психологии личности, целях и задачах исследования психологических теорий личности, их содержании и основных психологических типологиях.


автор

Курс студенттерді тілдің графикалық және фонетикалық аспектілерімен таныстыруға бағытталған. Студенттер арасында екінші шетел тілінде сөйлеудің бастапқы практикалық дағдыларын дамыту қалыптасады. Студенттер  қарапайым диалог жүргізе алады, мәтіндердің жалпы мазмұнын тыңдай алады.


author

author

Психология ғылымы саласындағы ғылыми зерттеу мәселелерін зерттейді. Пәннің мақсаты: студенттердің жұмыс барысындағы мәселелерді шешуде алған психологиялық білімдерін қолдануға, өзін-өзі тану мен жетілдіру қабілеттерін қалыптастыру. 

Оқыту нәтижелері;

1.Қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі және оларға өзінің кәсіби қызметінде бағдарланады.

2. Қойылған мақсат пен міндеттерді қол жеткізілген нәтижелермен салыстыра білумен, олардың сәйкестігін бағалай білумен және осы бағалауды ескере отырып, оқытуды әрі қарай жоспарлай білумен байланысты кәсіби біліктерді қалыптасуы тиіс;

3.Тұлғаның мотивациялық және эмоциялық ерекшеліктерін зерттеу негізінде ұлттық сана туралы теориялық білімдерін қалыптастыру

4. Құндылықтар жүйесі және өзіндік анықталу негізінде тұлғаның «психологиялық портретін» түсіндіру

5. Психологиялық денсаулық және әлеуметтену процесін зерттеу үшін психодиагностикалық әдстерді қолдану

6. Тұлғаралық қарым-қатынас психологиясын талдау арқылы қоғамдық сананы жаңғыртуда психотехнологияларды пайдалану

7. Тұлғаның мінез-құлық модельдерін талдау арқылы әлеуметтік интеллект және имидж түсініктерін қалыптастыруға бағытталған психологиялық бағдарлама құрастыру.

author
«Тарихты оқыту әдістемесі» пәні оқытудың мақсатын анықтап, бiлiм мазмұнын iрiктеп, бiлiмдi оқытып, үйрету және оны мeңгepтyre басшылық eтeдi. Оқушының оқy қызметiн, оқуының нәтежесiн көздейдi. Сонымен қатар оқушының қызметiн ұйымдастыруда тиiмдi жолдарын сiлтейдi. Мұғалiм қалай оқыту керек, ненi оқыту керек, бiлiм нәтижесiн есепке алу оның қорытындысы, оқытуды одан әpi жетiлдiру үшiн әдiс-тәсiлдердi қалай пайдалану кepeктігін анықтайды. Мектептiк бағдарламаға тиiстi күнтiзбе, сабақтың, тәрбиелiк жоспарларды құру жөнiндегi мәселелердi қapaстыpaды. Мектепте өткiзiлетiн дәстүрлi, дәстүрлi емес сабақтардың структурасына байланысты жүйесiн белгiлейдi. Қазақстан тарихы мектеп пәнiнiң бiлiм мазмұны ұлттық болу үшiн оның түпкi дepeктepiнe сүйене отырып олардың мән-мағынасын ашып көpceтeдi. Әдiс-тәсiлдер арқылы оқушының тарихи бiлiмiн, санасын қалыптастыруда алуан түрлi формаларын ұсынады. Оқушылардың дүниеге ғылыми көзқарасын тәрбиенiң алатын орнын aнықтайды. Сыныптан тыс жұмыстардың оқушының таным, ой өpiciнің кеңеюiне, сабаққa деген ынта, қызығушылығын оятатынын көpceтeдi.

Мақсаты: мектепте тарихи білім беру үшін дәстүрлі және заманауи әдістерді пайдалана жолдарын меңгеру.

Міндеттері:

- Тарихты оқыту әдістемесі пәнінің қалыптасуы мен дамуының жалпы заңдылықтарын айқындау;

- Отанға деген сүйіспеншілік, бар күш- жігер мен білімін Отан игілігі мен мүддесі үшін жұмсауға тәрбиелеу;

- туып- өскен жеріне, ана тіліне, өз халқының, елінің әдет-ғұрпына, салт-дәстүріне деген сүйіспеншілік қалыптастыру;

- тарихты оқыту әдістемесі пәнінің қазіргі даму жағдайы мен бағыттарына оқыту әдістемелік ғылыми тұрғыдан сипаттама беру;

- Отандық тарихты оқыту әдістемесі жетістіктерінің тарихын, оның қазіргі мәселелерін және  даму болашағын зерделеу.

author

Об истории и современном развитии метрологии в стране и за рубежом; об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства; о правилах достижения необходимой точности; об организации деятельности по метрологии в развитых странах; о международных и региональных организациях по метрологии; о связи мегрологии, стандартизации и сертификатгау;

Законодательных и нормативных правовых актов, методических материалов по метрологии; системы контроля стандартов и единиц измерений; Теории получения единиц физических величин и присвоения их параметров; методиста ондирования результатов измерений и измерений, их метрологических характеристик; правил проведения испытаний и приемки продукции;

Работа с контрольно-измерительной и испытательной техникой; использование средств измерений, испытаний и контроля; пересмотр стандартов, технических условий и других документов, применяемых по метрологии; осуществление систематической проверки стандартов и других документов, применяемых по метрологии на предприятиях; изучение и систематизация передового отечественного и зарубежного опыта в области метрологии;


автор
Р
ассматривает следующие аспекты: теоретический аспект государственного управления; системный подход в управлении, функции и структура управления; взаимодействие государства и общества в процессе государственного управления; реализация государственной политики в процессе государственного управления; государственная власть и государственное управление: организационно-функциональная структура государственного управления; правовое регулирование отношений государственного управления.
Цель преподавания дисциплины изучение теоретических основ государственного управления, формирование целостного представления о государстве как субъекте управления в условиях формирования и функционирования рыночной экономики, с научными школами в области государственного управления;

автор

Экологиялық аудиттің мақсаттары, міндеттері мен объектілері және  экологиялық аудит түрлері туралы білімді қалыптастырады. Экологиялық аудитті жүргізу кезеңдеріне қойылатын жалпы талаптармен таныстыру. Экологиялық аудитті жүргізу тәртібі, өткізу кезеңдері, сыртқы және ішкі аудит, сонымен қатар міндетті экологиялық аудит туралы түсінік береді.

Мақсаты:білімгерлерге  экологиялық аудит процедураларының түзілуінің негізгі заңдылықтары мен тенденцияларын ұғынуда көмектесу.

Оқыту нәтижелері: Қауіпті қалдықтармен жұмыс істей алады және өнеркәсіптік экология саласындағы экологиялық қатерді төмендету жөніндегі міндеттерді шеше алады; табиғи ортада ластағыштардың түрлі түрлерінің таралуына болжау және бағалау жүргізу;өндірістік кәсіпорындардың әсерінен пайда болған жағымсыз әсерлерді ескертеді және болжай және анықтай алады.Экологиялық нормативтік-құқықтық базаның мазмұны жөнінде мағлұмат алу.


автор

Курс  «Производство по рассмотрению трудовых споров» предназначен для студентов очной формы обучения направления подготовки 6В04201 - Юриспруденция. Данный курс формирует устойчивые и глубокие теоретические и практические знания в области разрешения трудовых споров. Так же формирует рассмотрение особенностей процессуального порядка трудовых споров согласно законодательству РК.

Цель: Формирование комплекса знаний об индивидуальных и коллективных трудовых спорах, порядке их разрешения, а также выработка практических навыков использования данного института при защите трудовых прав работников и работодателей.123

Цель - сформировать представления об основных закономерностях развития русской литературы ХХ века, выявить специфику функционирования литературных направлений и течений в русской литературе ХХ века, раскрыть ключевые этапы процесса взаимовлияния направлений, течений в контексте современной русской литературы. Формирует умение раскрывать особенности содержания и формы произведений русской литературы ХХ века с использованием понятий, терминов, приемов, методов анализа, интерпретации текстов, принятых в современном литературоведении.


123

Изучение дисциплины является формирование знаний, умений и профессиональных навыков в области применения картографического метода исследования при изучении состояния окружающей среды, экологического картографирования, методики создания карт и применения их для поддержки принятия решений в управлении природопользованием и в области экологической политики. Рассматривают тематики, содержания комплексных экологических карт и методов их создания на глобальном, региональном и локальном.

Цель ознакомить студентов с экологическим картографированием и показать его роль в пространственной характеристике процессов взаимодействия деятельности человека с окружающей средой.


автор

Пән материяның жалпы семантикалық қасиеттері ретінде ақпарат түсінігін; ақпараттың негізгі теорияларын, цифрлық автоматтар теорияларын, алгоритмдер теориясын және т.б.; алгоритмдерді талдау әдістерін, олардың күрделілігі мен тиімділігін бағалау тәсілдерін; ақпараттық процестерді басқару үшін цифрлық автоматтардың қызмет ету құрылғылары мен ерекшеліктерін білуді меңгеруге бағытталған.

автор

Еңбекті қорғауды басқару жүйесінің негіздері, еңбек жағдайлары және оларды факторлары, кәсіпорын объектілерінің құрылымына қойылатын санитарлық талаптар туралы білім қалыптастырады. Ауадағы зиянды заттардан қорғау, өндірістік үй - жайларды желдету, жарықтандыру, өндірістік шудан, дірілден, ультра және инфрадыбыстан қорғау тәсілдеріне бағдар береді. Электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі туралы түсінік береді.

автор

«Қазақ ауыз әдебиеті» бойынша дайындалған ЖАОК   дәрістер кешенін, дәріс бойынша бақылау сұрақтарын, іс-тәжірибелік сабақта қарастырылатын негізгі сұрақтарды, тапсырмаларды және тест сұрақтарын қамтиды.

ЖАОК мақсаты қазақ ауыз әдебиетінің – халқымыздың бай  да, асыл қазынасы екендігін студенттерге ұғындыру, фольклористика ғылымы туралы білік дағыдысын дамыту. Ежелгі замандағы рухани мәдениеттің көркем үлгілері еңбек фольклоры мен ғұрыптық фольклор түрлері туралы білім беру. Батырлық жырдың жанрлық белгілері, көркемдік ерекшеліктері және зерттелуі, олардың көркем үлгілері туралы білім беру, патриотизмге, елді сүюге тәрбиелеу. Хандық дәуірдің өшпес мұралары – аңыз, әпсаналар мен жикаяттардың көркем үлгілері, жанрлық ерекшеліктері, зерттелуі туралы білім беру, студенттерді ізденімпаздыққа тәрбиелеу. Хандық дәуірдегі шешендік сөз, мақал-мәтел, жұмбақ-жаңылтпаштар, олардың жанрлық ерекшеліктері, жиналуы мен зерттелуі жайында білім беру, студенттерді шешен де шебер сөйлеуге, көркем тілдің кестесін меңгеруге тәрбиелеу. Курс кешені студенттерге, магистранттарға және әдебиетті зерттеуші мамандарға арналған.

 


автор

Изучает основные моменты условий взаимодействия живых организмов с окружающей средой начиная с момента возникновения жизни на Земле по настоящее время. Дает представление об окружающей среде, динамике ее изменения и влияния на биосферу. Формирует представление о системе понятий, терминов, методов исследования в учении об окружающей среде.


фгерщк

Изучает законы, правила, требования, процедуры, охватывающие, в том числе, требования к конечным продуктам, методам обработки и производства, процедуры испытания, инспектирования, сертификации и одобрения, карантинные правила, включая требования, связанные с перевозкой растений или материалов, необходимых для их жизнедеятельности во время перевозки, положения в отношении статистических методов, процедур отбора проб и оценки риска, требования к упаковке и маркировке, непосредственно направленные на обеспечение безопасности пищевых продуктов.

pic

Пән кәсіпорынның жалпы және өндірістік құрылымы, өндірістік процесті ұйымдастыру және оның құрылымы туралы түсінік береді. "Кәсіпорын экономикасы" дербес экономикалық пән болып табылады, оның пәні кәсіпорынның қызметі, экономикалық шешімдерді әзірлеу және қабылдау процесі болып табылады.

автор

Өлшемдік бағалау білім үдерісінің қажетті коипоненті ретінде, білім алушының ағымдағы және қорытынды бағалау білім алу кезіндегі үлгерімі жайлы жиналып талданған ақпаратына негізделген. Білім үдерісіне қатысы бар субъектілердің барлығына мақсаты, міндеті, объектісі, принциптері, әдістері, формасымен құрылғылары түсінікті болуы шарт.


author

Бұл пән геометрияның ұғымдары мен әдістерін векторлық алгебра элементтері  арқылы зерттеуге бағытталған. Пәннің негізгі мазмұны-түзу мен жазықтықты, 2-ші ретті сызықтар мен беттерді, олардың теңдеулерін, жазықтықтың сызықтық және аффиндік түрленуін зерттеу. Мектеп геометриясының есептерін шешу үшін Аналитикалық геометрия әдістерін пайдалануға көңіл бөлінеді.

author

«Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы» пәнінің зерттеу обьектісі – конституциялық-құқықтық реттеуге жататын қоғамдық қатынастардың аясы, конституциялық-құқықтық нормалар, институттар және қатынастар, Қазақстан Республикасының конституциялық даму тарихы, мемлекеттің органдар және жергілікті өзін-өзі басқару органдардың құқықтық мәртебесі, сонымен қатар Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы саласының және ғылымның негізгі даму тенденциялары болып табылады.

Осы пәнді зерттеу әдістері: конституциялық-құқықтық нормаларын және институттарын, конституциялық-құқықтық қатынастарын, Қазақстан Республикасының конституциялық даму тарихын, демократиялық құқықтық мемлекеттілін қалыптастыру жағдайларда конституциялық заңнамасын жетілдірудің негізгі тенденцияларын зерттейтін диалектикалық, формальды-логикалық, тарихи және салыстырмалы зерттеу әдістері. Диалектикалық әдіс студенттерге конституциялық құқық құбылыстары мен котегорияларын қозғалыста, саяси, әлеуметтік және қоғамдағы өзге процестермен байланыста қарастыруға жәрдемдеседі.

Формальды-логикалық әдістің негізінде конституциялық-құқықтық жекеде шындықтан жалпыға, жалпыдан жекелендіру жолымен танылады. Тарихи әдістің көмегімен Қазақстан Республикасының конституциялық-құқықтық институттарының тарихи дамуы зерттеледі. Конституциялық құқықтың маңызды әдісі салыстырмалы әдіс болып келеді, ол арқылы Қазақстан Республикасының және шетел мемлекеттердің конституциялық-құқықтық институттарына салыстырмалы зерттеу жүргізіледі. Қазақстан Республикасының конституциялық құқық ғылымы өзге қоғамдық және заң ғылымдар арасында жетекші рөлін атқарады және негізін қалаушы орнын алады. Конституциялық құқық ғылымының пәніне қазақстандық конституционализмнің теоретико-әдістемелік мәселелері, Қазақстан Республикалық конституциялық даму тарихы, конституциялық заңнамасы дамуының негізгі тенденциялары және заңдылықтары, конституциялық-құқықтық нормалар және институттары, сонымен қатар конституциялық құқықтық қатынастар жатады.


author

author

Python бағдарламалау тілі – әртүрлі парадигмалар бойынша бағдарламаларды әзірлеуге мүмкіндік беретін динамикалық терілген жалпы мақсаттағы бағдарламалау тілі: процедуралық бағдарламалау, объектіге бағытталған бағдарламалау, параметрлік бағдарламалау, функционалдық бағдарламалау және метабағдарламалау. Бұл курс Python тілінің барлық негізгі мүмкіндіктерін және оларды бағдарламаларды әзірлеуде қолдануды қамтиды. Бағдарламалардың кең ауқымын құруға қажетті Python тілінің кітапханаларының сипаттамасы берілген.


author
Курсты оқу барысында  сыбайлас жемқорлықтың ұғымы, пайда болу себептері, даму тарихы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және сана, «парақорлық»,  «қызметтік  жағдайын  асыра пайдалану» ұғымдары, жемқорлыққа қарсы мінез-құлық,  сыбайлас жемқорлықпен күрестің заңнамалық негіздері, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін жауапкершілік түрлері, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, Қазақстан Республикасындағы  сыбайлас  жемқорлықпен күрес органдары, азаматтардың белсенділігі, «төзбеушілік», мемлекеттік саясат,  ұлттық баяндама, мониторинг, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәуекел, мемлекеттік қызметшілерге қойылатын талаптың күшейтілуі мен реформалар туралы мағлұмат беріледі.


authorБұл пән геометриялық фигуралардың қасиеттерін математикалық талдау   элементтері  арқылы зерттеуге бағытталған. Пәннің негізгі мазмұнын қисықтарды анықтау әдістері мен анықтамалары, ілесуші үшжақтың элементтерінің теңдеулері, беттің теңдеулері, оның жанама жазықтығы мен нормалын анықтау, метрикалық және топологиялық кеңістіктерді анықтау, жадық көпбейнені анықтау құрайды. Сызықтың қисықтығы мен бұралуын есептеу, беттің бірінші және екінші квадраттық формаларының коэффициенттерін есептеу әдістері сипатталған. 

author

Курс уголовно-процессуального права РК – изучает пути быстрого и полного раскрытия преступлений, изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших, справедливое судебное разбирательство и правильное применение уголовного закона. Кроме этого,  курс содержит такое понятие как соотношение теорий и практики.

author

Курс криминалистики рассматривает теоретические знания, умения и практические навыки использования криминалистических средств, приемов и методов выявления, раскрытия и предупреждения преступлений. Высокий уровень овладения криминалистическими знаниями и умение их использовать в следственной практике - непременные условия профессионализма следователей.

author

Мектептегі физика курсындағы эксперимент - бұл физика ғылымына тән, ғылыми зерттеу әдісінің көрінісі. Физикалық экспериментті негізге алып, құбылыстарды оқып-үйрену - оқушылардың ғылыми көзқарасының  қалыптасуын, физикалық заңдарды неғұрлым тереңірек меңгеруін, мектеп оқушыларының пәнді оқып-үйренуде қызығушылығын арттыруға және  өлшеу біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға себін тигізеді.

Ұсынылып отырған курста физика бойынша оқу экспериментінің түрлері, физикалық эксперименттегі өлшеулер, өлшеу қателіктерін анықтау әдістері қарастырылады.


author

Еңбек құқығы құқықтың дербес саласы болып табылады, оның өзіндік пәні, әдісі, қағидалары бар және құқықтың басқа салаларынан айтарлықтай ерекшеленеді.

Курстың оқыту пәні еңбек қатынастарымен тығыз байланысты қоғамдық еңбек қатынастарын реттейтін құқық нормалары, сондай-ақ еңбек құқығы ғылымына тән құқықтық категориялар, теориялық тұжырымдамалар болып табылады

Ұсынылып отырған курста еңбек құқығы субъектілерінің құқықтары мен міндеттері, еңбек шарты, ұжымдық еңбек шарты, демалыс уақыты, жұмыс уақыты, еңбек тәртібі, еңбекке ақы төлеу, еңбек даулары, еңбекті қорғау, әлеуметтік әріптестік қарастырылады.

author

Криминалистика курсы криминалистикалық құралдарды пайдаланудың теориялық білімдерін, дағдыларын және практикалық дағдыларын, қылмыстарды анықтау, шешу және алдын алу әдістерін зерттейді. Сот-сараптамалық білімді меңгерудің жоғарғы деңгейі және оларды тергеу тәжірибесінде пайдалану мүмкіндігі тергеушілердің кәсібилігін қамтамасыз етудің қажетті шарттары болып табылады.

author

Бұл пәнде мемлекеттік қызметтің кәсібилігі мен құзыреттілігін және ол көрсететін қызметтердің сапасын арттыру мәселесі қарастырылады, ол ел үшін өзекті. Бүгінгі таңда Қазақстанда, өтпелі экономикасы бар елде қоғамдық және экономикалық қатынастарда болып жатқан өзгерістермен қатар, мемлекеттің рөлін трансформациялаудың күрделі процесі жүріп жатыр. Сондықтан да мемлекеттік қызметті реформалау реформалардың басым бағыты болып табылатын жағдай қалыптасты. Егемен Қазақстан үшін мемлекеттің өзгермелі функцияларын ескере отырып, халық пен қоғамның қажеттіліктеріне барабар ден қою мемлекеттік аппараттың өзекті қабілеті болып отыр.

Author

"Салық және салық салу" курсы білім алушылар үшін экономикалық білім беру бағдарламалары бойынша пән болып табылады.

"Салық және салық салу" курсы салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің мәні мен түрлерін зерделеуді, салық жүйесінің, салық саясатының және салық тетігінің мазмұнын айқындауды білдіреді.

Author

«Педагогика» базалық пәнінің типтік бағдарламасы «Білім» тобындағы бакалавриат мамандықтарына арналған және орта білім беру мұғалімдерін даярлауға бағдарланған. Педагогика  болашақ мамандарды әр түрлі жастағы адамдарды тәрбиелеу мен білім беру процестерінің ерекшеліктері жайында кәсіби білімдермен қаруландырады,  әр түрлі жағдайдағы оқу-тәрбие процестерін жобалауға және оны жүзеге асыруға, оның нәтижесін бағалауға көмектеседі. Соған сәйкес оқыту, білім беру және тәрбиелеудің жаңа технологиясы педагогикалық зерттеу жұмыстарында, зертханаларда пайда болады. Педагогиканың  даму жолдары және оған үлес қосқан ұлы педагогтар туралы қарастырылады. Педагогиканың ғылымы зерттеу әдістері, педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы және оның жеке пәндерге тармақталуы баяндалады. Тұлғаның дамуы, тәрбиесі, қалыптасуы, балалардың жас кезеңдері мен дербес ерекшеліктері қарастырылады.

Пәнді оқыту мақсаты орта білім беру жүйесінде педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыру бойынша болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін калыптастыру.

Пәнді оқыту міндеттері - Студенттерді болашақ мұғалімді даярлаудың негізі ретіндегі кәсіби педагогикалық іс-әрекет теориясы туралы білімдермен қаруландыру.

- Болашақ мұғалімдерге өзіндік кәсіби іс-әрекетті жүйелі байқау біліктілігін қалыптастыру.

- Болашақ мұғалімдердің кәсіби-маңызды тұлғалық қасиеттерін (ізгілік, педагогикалық ойлау, дағды, педагогикалық әдеп, толерантталық және т.б) дамыту.

- Түйінді құзіреттіліктер жиынтығын (коммуникативтік, ақпараттық т.б) қалыптастыру.

- Студенттерге өздігінен білім алу, инновациялық және шығармашылық ғылыми-зерттеу іс-әрекеттеріне дайындығын дамыту.

Білулері тиіс:

-       Педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздерін және оның даму тарихын, әлемдік педагогикалық мұраларды;

-       Тұтас педагогикалық үдеріс теориясы мен практикасын;

-       Педагогикалық үдерісті жүзеге асыру технологиясын;

-       Ғылым мен білімнің қоғамдық өмірдегі рөлі туралы;

-       Мектептің педагогикалық үдерісін басқарудың мазмұны мен ерекшеліктерін және т.б. білуге;

-       Педагогикалық үдеріс заңдылықтарына, тәрбиелік тетіктеріне сәйкес оқу-тәрбие жұмыстарын жобалау және жүзеге асыруды;

Сыныпта негізгі сипаттамасына (өзгермелі) және оның ары қарай дамуын болжау бойынша оқу-тәрбие үдерісін диагностикалауды іске асыруды;


author

"Өрт қауіпсіздігі" пәні 5В073100 "Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау"мамандығының студенттеріне арналған таңдау компонентінің кәсіби пәндер цикліне кіреді.

Бұл пәнді оқу мақсаты-студенттердің өндірістік және азаматтық объектілердегі өрт пен жарылыстың алдын алу бойынша негізгі білімдерін қалыптастыру, студенттердің өрт сөндірудің алғашқы құралдарын пайдалану бойынша білім жүйесін, ептілік пен дағдыны қалыптастыру, өрт сөндірудің алғашқы құралдарын пайдалану бойынша білім жүйесін қалыптастыру.author

Изучить основные моменты: Правовые нормы, стандарты и требования в области «Охраны труда и безопасности производств»; систему управления охраной труда и техникой безопасности; организационные, технические средства защиты работающих от воздействия вредных факторов


author

Әкімшілік құқық-құқықтық жүйенің іргелі салаларының бірі. Атап айтқанда, бұл курс егеменді Қазақстанның жаңа міндеттеріне сәйкес әкімшілік құқық институттарын қайта қарауға мүмкіндік береді. Күтілетін нәтижелер: әкімшілік құқықтың негізгі қағидаттары, санаттары мен ережелері, қолданыстағы заңнамаларда дұрыс бағдарлануы туралы білімдерді байыту; студенттерді мемлекеттік басқару жүйесімен, сондай-ақ жалпы, салалық және арнайы құзыреттілікті басқару органдарының өзара қарым-қатынасының ерекшеліктерімен таныстыру. Әкімшілік құқықтың нормативтік актілері бойынша теориялық білімді меңгеруге мүмкіндік береді және оларды тәжірибеде қолданады.

author

Дисциплина «Компьютерные сети» является обязательным компонентом .

Предмет изучения и структура дисциплины, ее задачи и место в общей структуре дисциплин специальности. Краткий исторический очерк развития компьютерных сетей. Компьютерные сети, как основа  построения  информационной системы.

Пән студенттерді кәсіби қызметке дайындайды, мектепке дейінгі педагогика ғылым ретінде, талдау және шешу іскерлігін дамытады, педагогикалық міндеттер мен проблемалар, ҚР және шет елдердегі мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеу және дамыту туралы түсінік береді, мектепке дейінгі педагогика бойынша ғылыми зерттеулерді ашады, білім берудің қазіргі заманғы мәселелерінде бағдарлауға мүмкіндік береді.  «Мектепке дейінгі педагогика» курсы мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеудегі педагогикалық процестердің негіздерін қарастырады, мектеп жасына дейінгі балалардың жеке ерекшеліктерін ескереді, мектепке дейінгі мекеменің педагогикалық процесін ұйымдастыруды қарастырады. Теориялық  ізденіс, нақты тәжірибені талдауда мектепке дейінгі педагогика баланы отбасында, мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде тәрбиелеудің құралдарын, әдістері мен тәсілдерін әзірлеуге, жетілдіруге, олардың даму тенденцияларын болжауға мүмкіндік береді.


Мемлекет және құқық теориясы - заңтанудағы ең маңызды теориялық тұжырымдамаларды әзірлейтін, студенттерді мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың заманауи білімдерімен таныстыратын әдістемелік ғылым. Бұл пәнді оқыту барысында мемлекет және құқық теориясың негіздері оқытылады.

Курстың мақсаты: мемлекеттік құрылымның ерекшеліктерін айқындау, Қазақстанның билік тармақтарын түсіну - биліктің заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарын ажырату.

Курстың міндеттері: мемлекет және құқық теориясы туралы толық  мәлімет  беру, Қазақстанның қоғамдық өмірінде болып жатқан оқиғаларда дұрыс бағдар жасау қабілетін жаттықтырады, оларға дұрыс баға беру; құқықтық актіні дұрыс талқылау және қолдану дағдысын дамыту; мемлекеттің құқықтық актісіне деген құрметтеушілік қатынасты қалыптастыру және оның бұзылуына төзімділік танытпау; Қазақстан Республикасының құқық жүйесінің негізін қалаушы саларымен танысу; құқықтық институттар және қазіргі кезеңдегі мемлекеттік құқықтық тәжірибесіндегі жүзеге асырылатын реттеу әдістері туралы; адам және азаматтың құқықтық жағдай негіздерінің мазмұны және қағидаларын; мемлекет органдарының ұйымдастырылуы және қызметінің конституциялық қағидаларын, құрылымын, құқықтық мәртебесі туралы түсінік беру.

pic

Considers the study of a sufficient level of proficiency in a foreign language intended for the implementation of written and oral information exchange, the expansion of 4 types of speech (reading, writing, listening, speaking) at the level of A1-A2. Coverage of the main lexical topics aimed at achieving students ' levels A1,A2.


author

pic


Ақпараттық жүйе ретінде веб-сайт құрылымын жобалау технологиясын;  клиенттік және серверлік бағдарламалау құралдары арқылы веб-сайт құру технологияларын; web-сайтты серверге орналастыру, қолдау және қызмет көрсетуді оқытады.Web – қосымша құруға арналған құрал ретінде серверлік сценарий жазуға арналған тіл. РНР  - тілі  Internet-технологияның үлкен шегін ұстанады және web-құрастырушыларға динамикалық генерацияланатын web-беттерді құру құралдары мен технологияларын ұсынады. РНР –ге деректер қорының әртүрлі серверін ұстану қосылған.

author

pic

Қазақстан тарихының деректанулық негіздерін оқып үйрену келешек кәсіби тарихшы мамандар даярлауда өте қажет. Деректану, тарихнамамен қатар, тарихшы мамандардың теориялық-методологиялық және арнайы дайындығын қамтамассыз етеді. Деректерді сыни талдау арқылы пайдалануға үйрететін ғылым – деректану ғылымы.

Деректік базаның кеңеюіне, ғылыми айналымға жаңа деректер тобының тартылуына байланысты, нақты бір тарихи оқиғаның, құбылыстың, процестің әр түрлі деректерде әр түрлі бейнеленетіндігі көріне бастады. Сондықтан оларды бір-бірімен салыстырып, сыннан өткізу қажет. «Теориялық деректану» курсында деректердің түрлерін қарастырып, оларды сыннан өткізіп, деректерді сыныптайды.

author

В курсе «Введение в психолого-педагогическую профессию» раскрываются основные подходы психолого-педагогической науки к таким понятиям как «содержание, формы и методы деятельности педагога-психолога», «педагогическая культура», «этический кодекс педагога-психолога», которые способствуют пробуждению у студентов интереса к будущей профессии, посвящают  в особенности их будущей профессии.

     Главная методическая проблема данного курса состоит в необходимости сочетать широту охватываемого материала, его фундаментальность, поскольку речь идет о базовой подготовке профессиональных педагогов-психологов,  с его относительной простотой, доходчивостью и занимательностью изложения.

    В ходе изучения курса студенты знакомятся с основными нормативными и правовыми документами, касающимися их  будущей профессии, основными направлениями и спецификой психолого-педагогической деятельности.


author

“Ақша, несие, банктер” курсы жоғары және орта экономикалық оқу орындары студенттерінің ақша, несие және банктер туралы теориялық білімін қалыптастыратын базалық пән.

Аталған пән – ақша және несие, ақша айналымы, ақша және несие жүйесін қарастырады. Онда ақша  және несиенің теориялық мәселелері, олардың нарықтық қатынастар жағдайында қызмет етуінің заңдылықтары мен ағымы, сондай-ақ экономиканың нарықтық тұрғыдан түрлендірілуіндегі қаржы-несие институттарының рөлі мен алатын орны, Қазақстандағы банктік реформалар, банктің қызметі мен операцияларының жаңа жағдайда өзгеруі, халықаралық валюталық-несиелік қатынастар, биржа ісі т.б. қамтылады.

Қазіргі Қазақстан экономикасы, соның ішінде несие-ақша және қаржы шаруашылығы: ақша-несие жүйесін реформалау; қатаң инфляция жағдайында бізде бұрын болмаған жаңа ақша-несие қатынастары; несие-қаржы институттарының жаңа түрлерінің пайда болуы; нарық экономикасы  және меншіктің көп түрлі формасына бейімделген екі буынды банктік жүйенің қалыптасуы; жоғары дәрежеде монополияланған мемлекеттік банктік құрылымдардың әкімшілік - әміршілдік басқару жүйесінен – пайда табуға, коммерциялық жетістіктерге қол жеткізуге бағытталған жеке және ұжымдық меншікке негізделген несиелік мекемелерге өту тәрізді бірқатар маңызды өзгерістер жүзеге асырылуда.

Қазақстан Республикасының банктер жүйесі ұлттық экономиканың басқа секторларымен салыстарғанда нарық талабына сай өзгерістерді жедел қабылдайтын және экономикалық базистегі өндірістік қатынастар мен өндіргіш күштердің даму заңдылықтарына тез сыңай танытатын, салыстырмалы дербестігі бар ақша секторы. Қазақстан банк секторы қаржы нарығының ең жақсы дамыған сегменті.

Мақсаты:  Білімгерлерге ақшаның, несиенің және банктердің теориялық аспектілері бойынша, ақша және несие жүйелерінің қызмет істеу негіздері бойынша, халықаралық несиелік-есеп айырысу және валюталық қатынастар, бағалы қағаздар нарығының негіздері бойынша біртұтас білім жүйесін қалыптастыру;

• пәннің мәні мен мазмұнын сипаттайтын терминологиялық-ұғымдық аппарат беру;

• барлық ұғымдардың өзара байланысы мен олардың ішкі логикасын ашу.

Бұл оқу курсының міндеті:

Курс бағдарламасы бойынша оқудың негізгі міндеттері:

- Ақша, несие, банктер теориялық аспектілерін зерттеу;

- білімгерлерге ақша, несие, банктердің теориясы бойынша қажетті теориялық білімнің белгілі бір минимумын беру;

-оларға банк сферасында қызмет істеу үшін қажетті практикалық машықтарды (навыки) дарыту;

- банк қызметінің болашақ профессионалдарына алдағы уақытта болуы мүмкін, ықтимал банктік жаңашыл қызметтер, интернет-технологиялар және тағы басқа өзгерістерге бағыт беріп қою.

Қазақстан экономикасына шет ел инвестицияларын тартумен қатар еліміздегі сыртқы экономикалық қатынастар да дамуда. Ал бұл процесс ез кезегінде банк менеджменттің сапасын халықаралық деңгейге көтеруді талап етеді.  Міне осыған байланысты банктер жүйесіне теориялық әзірлігі терең және практикалық қабілет мол мамандар дайындау мәселесі де жаңа белеске көтерілді. Банктер жүйесінің инфляцияны тежеуде, нақты секгорды инвестициялауда, ақша айналымын үйымдастыруда және экономиканы макродеңгейде реттеуде атқаратын рөлі арта түсуде.

Жоғарыда аталғандай Қазақстан Республикасы банктерінің халықаралық стандартқа көшуіне байланысты қойылатын талаптар күшейген сайын кәсіпкерлік деңгей жоғары болашақ банкирлер дайындау жауапкершілігі де арта түспек.

Бұл жауапкершілік «Ақша,неие, банктер» пәнін жан-жақты, терең әрі сапалы оқытумен тікелей байланысты.


author

Бұл пән демократиялық құқықтық мемлекеттің қажеттіліктеріне, сондай-ақ қылмыстық құқық пен оны қолдану практикасына сәйкес дамып келе жатқан арнайы бөлімнің қылмыстық құқық ғылымының теориялық ережелерін зерттеуді қамтиды. Сондықтан олардың мазмұны толығымен қолданыстағы қылмыстық заңнаманың тұжырымдамалық мазмұнына және тұтастай құқықтық саясаттың маңызды элементі болып табылатын мемлекет тарапынан жүзеге асырылатын қылмыстық саясатқа негізделген.

author
Бұл пән демократиялық құқықтық мемлекеттің қажеттіліктеріне, сондай-ақ қылмыстық құқық пен оны қолдану практикасына сәйкес дамып келе жатқан арнайы бөлімнің қылмыстық құқық ғылымының теориялық ережелерін зерттеуді қамтиды. Сондықтан олардың мазмұны толығымен қолданыстағы қылмыстық заңнаманың тұжырымдамалық мазмұнына және тұтастай құқықтық саясаттың маңызды элементі болып табылатын мемлекет тарапынан жүзеге асырылатын қылмыстық саясатқа негізделген.

автор

рисунок

Курс «Налоги и налогообложение» является дисциплиной для обучающихся по экономическим образовательным программам.

Курс «Налоги и налогообложение» подразумевает изучение сущности и видов налогов и других обязательных платежей в бюджет,  определение содержания налоговой системы, налоговой политики и налогового механизма.      

автор

рисунок

Жас ұрпақты тәрбиелеуде – тарих пәні оқытушыларының жүгі де ауыр. Сондықтан да  «Қазақстанның орта ғасырлар тарихы» пәні – Түркі қағанаты құрылған ҮІ ғасырдан ХҮІІІ ғасырдың басына, яғни «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» оқиғаларына дейінгі ата-бабаларымыз жүріп өткен жолының негізгі тарихи кезеңдері мен оқиғаларын студент жастарға оқыту және саналарына сіңіру. 

Тарих дегеніміз халықтың зердесі. Ол болып өткен, оны түзете алмайсың және жақында ғана жасалып келгеніндей, нақ сол қоғамға жағынып, бір түсін екіншісімен ауыстырып, жаңадан жаза алмайсың. Біз оны бүкіл қайшылықтарымен, қаһармандық және қайғылы беттерімен қоса, ол қандай болса нақ сондай, бүкіл алуан түрлі, тұтас күйінде қабылдауға тиіспіз.

Пәннің бағдарламалық мазмұны төрт модульге бөліп қарастырылған.

Ұсынылып отырған курс  қоғамдық-гуманитарлық бағытында білім алатын 1-курс студенттеріне  (Негізгі орта білім базасында)арналған.

 

Курстан студенттер  қазақ әдебиеті классиктерінің өмір жолы мен шығармашылықтары туралы негізгі мәліметтерді меңгереді. Сонымен қатар  қазақ жазушыларының адамзат тарихымен тығыз байланысты көркем шығармаларынан туған әдебиеттің өзіндік ерекшелігін танып, оның адамзат әдебиеті мен мәдениетіндегі орны туралы ұғымдарын толықтырады, жетілдіреді. Көркем туынды эстетикалық талғамдарын байытады және әдеби тұрғыдан сауатты талдай білуге дағдыландырады.

 Қазақстан Республикасының қылмыстық-процессуалдық заңының барысы қылмыстарды тез және толық ашу жолдарын, оларды жасаған адамдардың қылмыстық жауапкершілікке тартылуын және әділ сот талқылауын және қылмыстық құқықты дұрыс қолдануды зерттейді. Сонымен қатар, курста теория мен тәжірибе қатынасы сияқты тұжырымдама бар.
Физиканы оқыту процесінде зертханалық жұмыстарды жасау теория мен практиканы байланыстырушы ретінде қарастырылады. Зертханалық жұмыстарды орындау білім алушылардың эксперименттік және практикалық біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі. Сонымен қатар, білім алушылардың танымдық қабілеттерін, әрі белсенділігі мен өз бетімен жұмыс істеу дағдысын дамытады.

Ұсынылып отырған курста дәстүрлі оқыту әдістері мен ақпараттық технология мүмкіндіктерін пайдаланып зертханалық жұмыстарды тиімді ұйымдастыру әдістері келтірілген.

Курс мақсаты: Тыңдаушыларды негізгі мектептің физика курсы бойынша әртүрлі формалы зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру және өткізуге дайындау.Қазақстан қазіргі заманғы әлеуметтік кеңістікте және әлемдік тарихтың уақыт межесіндегі өз орнын айқындауды көздейді. Қазақстандық қоғамда тарихи сананы жаңғырту, өзіндік ұлттық бірегейлік пен мәдени тұтастықты қалыптастыру, болашақ дамудың рухани бағдарын анықтау еліміздің ішкі дамуындағы маңызды көрсеткіш.  Қазақстанның өткен тарихы - қоғамдық сананың түрлі деңгейіндегі гуманитарлық кеңістіктің негізгі бөлігін құрайды.   Тәуелсіз Қазақстанның саяси жүйесінің жаңаруын,  зияткерлік қоғамның жасампаз тұлғасын қалыптастыру және ұлттық тарихтың жаңа белестерін зерттеуде тарихи сабақтастықтың болуы заңдылық. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы Қазақстан Республикасы аумағында  өмір сүрген, қазірде өмір сүріп жатқан қазақ және басқа да халықтардың тарихы және бүкіл адамзат тарихының құрамдас бір бөлімі. Өйткені ол Еуразия  және Орталық Азия елдері тарихымен тығыз байланыста ұштасып жатыр. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы – Ұлы Далада  ХХ ғасырдан бастап  бүгінгі күнге дейін орын алған тарихи оқиғаларды, құбылыстарды, фактілерді, үдерістерді, тарихи заңдар мен заңдылықтарды аша отырып,  оларды тығыз байланыста тұтас қарастыратын пән. ХХ ғасыр қазақ халқының тарихи тағдырында өте маңызды кезеңдердің бірі. Өйткені, қазақ қоғамдық саяси ойдың дамуы, Қазақ мемлекеттілігін жаңғырту идеясы сол кезде пайда болды. ХХ ғасыр қайшылықтарға толы көптеген саяси-әлеуметтік бетбұрыстар мен мәдени төңкерістердің, Дүниежүзілік соғыстардың, экономикалық өзгерістердің орын алған кезеңі болғандықтан және бүгінгі күнмен етене байланысып жатқандықтан, осы үдерістерді оқытуға аса көңіл бөлу қажет.


author
author
author
author
pic
Information and communication technology is one of the fundamental branches of scientific knowledge that forms the system-information approach to the analysis of the world, studying information processes, methods and means of obtaining, transformation, transmission, storage and use of information.

The discipline "Information and communication technologies» is an integral part of modern higher education. Necessity of teaching this subject in that extent, dictated by the demands of modern technological development of society. Modern individuals should know the conditions and prospects of development of information processing means.

The most important methodological principles of information and communication technology is the study of objects and phenomena of the world in terms of data collection, processing and delivery of information about them, as well as a certain similarity of these processes in their implementation of artificial and natural systems. Program content of discipline is distributed in four modules.

author

pic

Азаматтық құқық жеке құқық саласында орталық орынға ие және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 1 бабында сипатталғандай, реттеу пәніне тауар-ақша қатынастары және қатысушылардың теңдiгiне негiзделген өзге де мүлiктiк қатынастар, сондай-ақ мүлiктiк қатынастарға байланысты мүлiктiк емес жеке қатынастар жатады.

Азаматтық құқықтың ерекше бөлімі шарттан және шарттан тыс туындайтын міндеттемелердің жекелеген түрлерін құқықтық реттеуге арналған. Азаматтық кодекстің ерекше бөліміндегі азаматтық-құқықтық міндеттемелерді шартты түрде келесідей төрт топқа жіктеуге болады:

1.  мүлікті меншікке беру жөніндегі міндеттемелер (мысалы, сатып алу сату, айырбас, сыйға тарту);

2.  мүлікті пайдалануға беру жөніндегі міндеттемелер (мысалы, мүлік жалдау, лизинг, прокат);

3.  жұмысты атқару жөніндегі міндеттемелер (мердігерлік шарты);

4.  қызмет көрсетуге байланысты міндеттемелер (мысалы, тасымалдау шарты, көлік экспедициясы, сақтандыру, сақтау).

Жоғарыда көрсетілген міндеттемелерден тыс АК ерекше бөліміне келесілер енеді: зиян келтіру салдарынан туындайтын міндеттеме, интеллектуалдық меншік құқығы институты, мұрагерлік құқық, халықаралық жеке құқық (өз алдына жеке пән болып табылады).Қазақстан Республикасының банктер жүйесі ұлттық экономиканың басқа секторларымен салыстарғанда нарық талабына сай өзгерістерді жедел қабылдайтын және экономикалық базистегі өндірістік қатынастар мен өндіргіш күштердің даму заңдылықтарына тез сыңай танытатын, салыстырмалы дербестігі бар ақша секторы. Қазақстан банк секторы қаржы нарығының ең жақсы дамыған сегменті. Осындай банк секторының бірі Private banking - ірі жеке капиталы бар VIP-клиенттерге қызмет көрсетуге бағытталған банк бизнесінің салыстырмалы түрде жаңа бағыты. "Private banking" ұғымын аудару өте қарапайым: "Банктің ауқатты жеке тұлғаларға жеке қызмет көрсетуі".

Private Banking - инвестициялық және ұсынымдық сипатта бай және дәулетті сегменттеріне қаржылық қызмет ауқымын қамтамасыз ету арқылы олардың қолма-қол ақша сақтауға және арттыру мақсатында жинақ клиенттер, жеке тұлғалардың әл-ауқатын кәсіби басқару. Осы бағыттағы даму әлеуеті Private Banking қызметтері банктік құпияны қамтамасыз етеді. «Private Banking»  пәні 5В050900 - «Қаржы»бакалаврларын даярлау бағытында оқитын студенттер үшін арнайы пән болып табылады. «Private Banking» пәні банк саласындағы  қызметті жүргізуді оңтайландыру процестерін зерттеуді көздейді.

Ұсынылып отырған курста өз пәні, терминологиясы мен зерттеу әдістері бар үш ғылыми пәннің – әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану дәрістері жинақталған. Әлеуметтік-саяси білім «әлем-адам» арақатынас мәтінінде объективті және субъективті процестерді қарастырады. Бұл білім қоғам мен адам дамуының негізгі процестерін білу үшін қажетті белгілі бір үлгілерді, механизмдерді және фактілерді қамтиды. Осы ғылыми пәндер арасындағы өзара әрекеттестік принциптер мен ақпараттың бірін-бірі толықтырылуына, интеграциялануына және зерттеу тәсілдерінің әдіснамалық тұтастығына негізделеді.Философияның қазіргі заманғы маман дайындау жүйесіндегі рөлі оның зерттеу объектісі - адам және оның табиғат пен қоғаммен арақатынасы - аркылы анықталады. Философия адамның көзқарастық, адамгершіліктік және өмірмәндік құндылықтарын қалыптастырады.

  «Философия» пәнінің жаңартылған жалпы білім беру мазмұны  студенттердің бойында сананың ашықтығы, өзіндік ұлттық код, ұлттық сана-сезім, рухани жаңғыру, бәсекеге қабілеттілік, реализм және прагматизм, сыни ойлау, білімге ұмтылыс қасиеттерін қалыптастыруға, олардың әділдік, намыс, еркіндік және тағы басқа дүниетанымдық ұғымдарды игеруіне, сонымен қатар, толеранттық құндылықтарын, мәдениетаралық сұқбат пен бейбіт өмір сүру мәдениетін нығайтуға және дамытуға бағытталған.
The course “Word formation of the English language” is one of the branches of Linguistics, and aimed at developing in students’ awareness of the dynamic nature of words, their meanings and their many users. It deals with the basics of word formation and on through how words have meanings. Also, relationships with other words are considered as well, how they inter-relate with grammar, how they attract one another and gather in groups like collocations or multi-word items. The operation of words in spoken and written texts is another point of consideration.

The course “Word formation of the English language” has been structures around four modules. Each module consists of three-four main topics and they divided into several sub-topics. Module 1 starts with the forms of the words, major and minor types of word production, affixation, and pronunciation. Module 2 looks at how the words have meanings, the notion of words having more than one meaning, connotative and denotative meanings. Module 3 focuses on multi-word items: collocations, phrasal words, idioms and lexical chunks. The module is about how two or more words occur together and their meanings. Module 4 introduces word relations: grammatical relationship, sense relationship and hierarchical one.
«Екінші шет тілінің сөйлеу және жазу тәжірбиесі (неміс тілі)» таңдау курсы – сөйлеу, фонетика, сөздік қорын қалыптастыру, сөйлеу және жазудағы грамматикалық дағдыларды жетілдіру. Ауызша және жазбаша дағдыны дамыту. Курстағы шет тілін түсіну үшін студенттердің оқу материалдарын қолдану. Сөздік және грамматиканы пайдаланып диалогқа кіру. Сөзде және жазуда алынған ақпаратты ұсыну мүмкіндігі.Пәнді оқыту барысында студенттер әдебиеттануға кіріспе, қазақ ауыз әдебиеті, ежелгі және хандық дәуірдегі қазақ әдебиеті, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәндерінен алған білімдеріне сүйене отырып, дәстүр және жалғастық, өзара байланысын ашып көрсетеді. Сондай-ақ, әр кезеңдегі әдебиет өкілдерінің қаламынан шыққан туындыларының тақырыптық- мазмұндық, көркемдік - эстетикалық қырларыман танысып, олардың ұлттық рухани мұраларына назар аударады, сол арқылы осы уақытқа дейін алған білімдерін тереңдетеді. Осы пәнді оқыту барысында студенттерге сол кезеңдегі тұтас әдеби процесс, ондағы түрлі ағымдар мен бағыттар, сол мәселе жайында әр кезде қалыптасқан түрлі дұрыс-бұрыс түсініктер мен пайымдаулар төңірегінде талдаулар ұсынылады. Осы дәуірді қамтитын қазақ әдебиеті  қилы саяси-әлеуметтік, қоғамдық оқиғаларды бастан кешті. Соған қарамай дарынды жазушылармен толығуы, жекелеген жанрлар: повесть, роман, драматургия, әдеби сын, әдеби зерттеу еңбектерінің туып, кемелдену процесін  бастан  кешірді, тақырыптық жағынан да  белгілі шығармалар шоғыры туды.

Сталиндік  репрессия, Ұлы Отан  соғысы,  тақырыптарына  қазақ жазушылары, ақындары дендеп барды. Көркемдік салада да  айтулы табыстарға  қол жеткізілді. Пән мазмұнында халықтың рухани қазынасының баюына айырықша еңбек сіңірген қазақтың айтулы ақын-жазушылары С.Сейфуллин, М.Жұмабааев, І.Жансүгіров, Ж.Аймауытов, И.Байзақов, С.Мұқанов, М.Әуезов, Қ.Аманжолов, Ғ.Мүсірепов, Ғ.Мұстафин және т. б. шығармашылық жолын, өзіндік қолтаңбасын танытатын елеулі туындыларына шолу жасалынып, шынайы баға беріледі.


author


picture

Екінші шетел тілінде (қытай тілі)  оқытудың бірінші оқу жылында сөйлеудің ауызша және жазбаша түрлерінің негіздері қалыптасады. Бірінші оқу жылының тілдік материалы жиі қолданылатын фонетикалық(шыңму,юнму,тондар, бихуа бишундер,),лексикалық және грамматикалық құбылыстарды, әр түрлі сөз тіркестерін және клишелерді қамтиды. А1 деңгейіне сәйкес білімгерлер өздері туралы немесе өздеріне қажетті мағлұматтарды алу үшін қолданылатын қарапайым сөз тіркестерін, сөйлемдерді меңгереді. А2 деңгейі білімгерге жеңіл грамматикалық құрылыстарды, жаттаған сөздер мен сөз тіркестерін қолдана отырып, оңай тақырыптарда қысқаша сөйлеуге өзі жайында, күнделікті сабақтары жайында айтуға, өтініш білдіруге, сұрақ қоюға, сонымен қатар, өзі және басқалар туралы айтуға, олар не істейтіні, қайда тұратыны, нелері бар екені жайлы хабарлауға мүмкіндік береді.

Бастапқы деңгейдегі екінші шетел тілінің    тілдік төрт әрекетін (тыңдалым,оқу,жазу,сөйлеу) меңгерген; оқытудың осы кезеңінде қамтылатын А1 және А2 деңгейіндегі базалық лексикалық және грамматикалық құрылымдарды пайдалана отырып, өз ойын ауызша және жазбаша түрде жеткізе біледі.

author

picture

6В01402 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығында орыс тілінде оқитын студенттерге арналған «Кәсіби қазақ тілі» пәніне

Қазақ тілін қарым-қатынас құралы ретінде меңгеру, сөйлеу әрекетінің оқылым, жазылым, айтылым, естілім түріндегі коммуникативтік қарым-қатынас дағдылары мен машықтарды дамыту, дене шынықтыру, спорт саласы глоссарийін еркін қолдану, әдеби тілдің нормаларын және кәсіби қызметтің феномендерін бейнелейтін арнаулы мақсаттарға арналған тілді игеру.

-студенттерде өз қызмет саласында кәсіби қарым-қатынасқа түсу үшін жеткілікті

кәсіби қатысымдық тілдік және сөйлеу құзыреттері туралы түсінік қалыптастыру;

-кәсіби қызметін табысты жүзеге асыру үшін қажетті тілдік, сөйлеу және дискурстық

құзыреттерін жетілдіру.


author

picture

Дене шынықтыру және спорт мамандығында  оқытылатын биомедициналық пәндер кешенінде спорттық медицина ерекше рөл атқарады. Медицина-бұл ғылыми білім мен практикалық қызмет жүйесі, оның мақсаты денсаулықты нығайту және сақтау, ауруларды емдеу және алдын алу, адамдардың өмірін ұзарту болып табылады.

Спорттық медицина-бұл дене шынықтыру мен спорттың әсеріне байланысты дененің денсаулығын, физикалық дамуын және функционалды мүмкіндіктерін зерттейтін медицина саласы.

Спорттық медицина сонымен қатар дене шынықтыру ғылымының имманентті бөлімі болып табылады, бұл халықтың әртүрлі контингенттері үшін оңтайлы қозғалыс режимдерін, спорттық жаттығулар мен спорттық шеберлікті арттыруға көмектеседі.

Спорттық медицинаның негізгі мақсаты-адамның үйлесімді дамуы, денсаулығын сақтау және нығайту, жұмыс қабілеттілігін арттыру және өмірдің белсенді, шығармашылық кезеңін ұзарту үшін дене шынықтыру және спорт құралдары мен әдістерін ұтымды пайдалануға жәрдемдесу.

Оқу процесін жоспарлау және түзету бойынша жаттықтырушы мен дәрігердің бірлескен жұмысы, жаттықтырушының күнделікті жұмысында медициналық бақылау деректерін пайдалану мүмкіндігі сабақтардың дұрыс ұйымдастырылуы мен тиімділігінің маңызды шарты болып табылады. Спорттық медицина-бұл жаттықтырушының кәсіби дайындығына тікелей кіретін спорт ғылымының медициналық және биологиялық бөлімі болып табылады.


author

picture

Ежелгі дәуірдегі әдебиетіміз туралы айтқаңда, ең алдымен, екі мәселені айқын түсінуіміз керек. Біріншісі – біздің ежелгі дәуір әдебиетіміздің туындылары тек қазақ халқының ғана еншісі емес, олардың басқа түркі тектес халықтардың да әдебиетіне ортақ екендігі. Екіншісі – қазақ тілінде емес, ежелгі түркі тілінде жазылғандығы.

Қазақ халқының құрылуына негіз болған ру-тайпалар ол замандарда қазіргі Қазақстанды, Орта Азияны, Оңтүстік–шығыс Сібірді, Орталық Азияны, Еділ бойын, Каспий жағалауларын мекен еткен. Олар өзбек, қырғыз, әзірбайжан, түрікмен, ұйғыр, қарақалпақ, хакас, башқұрт, татар халықтарының төл құрамына енген ру-тайпалармен аралас өмір кешкен. Сөйтіп, экономикалық, әлеуметтік, мәдени өмірі бір-бірімен өзара тығыз байланысты болған түркі тілдес халықтардың әдебиеті де ортақ болды. Кумандар, Дешті Қыпшақтар, тағы басқадай атанған жартылай көшпелі, жартылай отырықшы түркі тілдес халықтардың ерлігі, тұрмыс-тіршілігі, арман-қиялы поэзия тілімен жырланып, ерлік эпостар, ертегілер, аңыздарда баян етілген. Құлпытас, күмбез түріндегі ескерткіштерге өздерінің елеулі-елеулі тарихи адамдары туралы жоқтау, мадақтауларын жыр түрінде ойып жазып қалдырып отырған. Бұл түркі ұлыстарының жазу мәдениеті ертеден пайда болғанын көрсетеді. Ол жазулар дами келе Күлтегін, Тоңұқық, Қорқыт ата, Жүсіп Баласағұни, Махмұд Қашқари, Ахмет Йасауи, Бақырғани, Хорезми, т.б. орта ғасырлық ғұламалар шығармаларының сақталуына негіз болды.

Ежелгі әдебиет” (VII-XIV ғғ.) деп аталатын жеті ғасырды қамтыған әдебиетіміздің, ұзақ тарихына қатысты ескерткіштер, шығармалар аз емес. Олардың алғашқылары деп түркі ру-тайпаларына ортақ Орхон ескерткіштерін (VII ғ.), “Қорқыт” (VIII ғ.) және “Оғыз-наманы” (IX ғ.) атаймыз.

Ежелгі дәуір әдебиетін Мұхаммед Хорезми, Әбу Насыр әл-Фараби, Әбу Райхан әл-Бируни, Махмұд Қашқари, Қожа Ахмет Йасауи, Сүлеймен Бақырғани, Жүсіп Баласағұни тәрізді түркі халықтарының біразына ортақ ойшылдары, ғалымдары, ақындары жалғастырады (X-XII ғғ.) – Аталған ғұламалар түркі халықтарынан шыға тұра кезінде араб әдебиетін, араб ғылымын, сонымен бірге дүние жүзі ғылымын дамытуға үлкен үлес қосқан.

Ежелгі дәуір әдебиетінің негізіне қыпшақ тілінде дамыған кезеңінде (ХIII-ХVI ғғ.) “Кодекс куманикус”, “Махаббатнама”, “Жүсіп-Зылиха”, “Гүлстан”, “Домбауыл”, т.б. қиссалар, дастандар, шежірелер, тарихи мұралар енеді.

Ежелгі дәуір әдебиетінің белгілі мұралары, үлгілері осындай. Олар өзінен кейінгі әдебиеттің дамуына, шыңдалуына негіз, түп төркін болған.

Күлтегін, Білге Қаған және Тоныкөк ескерткіштері (Орхон-Енисей) – мазмұны мен түрі жағынан да, тілі мен көркемдету құралдары жағынан да, өлең құрылысы, композициясы жағынан да ежелгі түркі халықтарына ортақ көркем туындылардың үлгісі болумен бірге, ол қазақ әдебиетінің де асыл қазынасына енетін әдеби мұра.


author

picture

Әдебиетті оқыту әдістемесі – күрделі ғылым. Оқыту заңдылықтарын қарастыратын дидактикамен, адам әрекетінің психикалық заңдылықтарын қарастыратын психологиямен, көркем әдебиеттің даму заңдылықтарын қарастыратын әдебиеттану ғылымымен әдебиетті оқыту әдістемесі тікелей қатысады, жетістіктеріне сүйенеді, алайда өзіндік міндеттерін көздейді. Әдебиетті оқыту әдістемесі – адамға қатысты, жеке тұлға қалыптастыруға қатысты ғылым. Ал адамтану, адам қалыптастыру қоғамдағы ең маңызды да күрделі істердің бірі. Әдебиетті оқыту әдістемесінің әдіснамалық негіздеріне педагогика, әдебиеттану ғылымдарынан басқа әлеуметтану, қоғамтану ғылымдары да кіреді.

author

picture

«Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім)» пәні заңи жоғары оқу орындарында оқытылатын міндетті оқу пәндерінің бірі болып табылады.

Азаматтық құқық ұлттық құқық жүйесінде қазақтандық жеке құқықтың түбегейлі негіздерін айқындап қана қоймай, кәсіпкерлік қызметті іске асыру нәтижесінде, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді және т.б. айналымын азаматтық-құқықтық реттеу нәтижесінде қалыптасатын кең көлемдегі мүліктік және жеке мүліктік емес қоғамдық қатынастарды реттейтін жеке құқықтың «конституциясы» болып табылады.


author

picture

Кәсіпкерлік құқық пәні кәсіпкерлік құқық теориясының аса маңызды мәселелері қарастырылған. Атап айтар болсақ: кәсіпкерлік құқық оқу пәні ретінде, Кәсіпкерлік және кәсіпкерлік қызмет ұғымы, кәсіпкерлік субъектілері мен кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің бірлестіктері, кәсіпкерлік қызметтегі тәуекел түсінігі, түрлері, кәсіпкерлік құпия және оны қорғау тәсілдері, кәсіпкерлік қызметтегі  мүліктің құқықтық режимі, кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу, жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың негізгі бағыттары мен түрлері, кәсіпкерлік қызметтегі шарттар, инвестициялық қызметті  мемлекеттік қолдау, сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу, бәсекелестік құқық негіздері, тұтынушылардың құқықтарын қорғау, кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтарын қорғау нысандары мен тәсілдері, кәсіпкерлік қызмет саласындағы жауаптылық туралы қарастырылған.

picture  

picture

  Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы пәні барлық құқықтану мамандығы бар жоғары оқу орындарында оқытылатын міндетті және негізгі пән болып табылады. Азаматтық іс жүргізу заңнамасында белгіленген азаматтық істерді қарау және шешу ережелерін білместен, юриспруденцияның маманы болу мүмкін емес.

Бұл оқу курсы соттарда азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру барысында туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін және азаматтардың, заңды тұлғалар мен мемлекеттің бұзылған немесе дауланған құқықтарын, бостандықтарын және заңдық мүдделерін қорғау мен қалпына келтіру тәртібін, сондай-ақ азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымына тән құқықтық санаттарды, ғылыми көзқарастарды және тұжырымдарды реттейтін құқықтық нормаларды оқып-үйренуге бағытталған.

author

author

author

picture

Психология обладает особыми качествами по сравнению с другими научными дисциплинами. Как системой знаний ею владеют немногие. Однако с областью явлений, изучаемых этой наукой, сталкиваются все: она представлена в виде наших собственных ощущений, образов, представлений, явлений памяти, мышления, речи, воли, воображения, интересов, потребностей, эмоций, сновидений. Курс «Психология развития» вооружает студентов знаниями, умениями, навыками необходимыми для профессиональной педагогической деятельности. Будущему учителю важно понять, что хотят, что могут окружающие его люди, как ориентироваться в особенностях личности, мотивах поведения, памяти и мышления, характера и темперамента.

Программное содержание дисциплины "Психология" распределено в четырех модулях.

 Курс «Психология» направлен на становление у студентов профессиональных знаний, интереса к специализации в области практической психологии.

author

picture

Исследование – процесс и результат научной деятельности, направленный на: получение новых знаний о закономерностях образования, его структуре и механизмах, содержании, принципах  и технологиях, теории и методике  организации учебно-воспитательного процесса, научной работы.

Знания – отражение человеком объективной действительности  в форме фактов, понятий и законов науки. Знания дифференцируются на методологические и нормативные, общетеоретические (психолого-педагогические), организационно-технологические, конкретно-должностные.

Этапы формирования знаний: а) осмысление; б) запоминание; в) восприятие; г) применение на практике. Знания – результат  разнообразного и прежде всего  творческого труда. Знания  учащихся – мера труда учителя.

Содержанием знаний являются: представления, понятия, законы, теории, в которых отражаются объективная  действительность


author

picture

Бұл бағдарламаны жүзеге асыру барысында қашықтан білім беру технологиялары қолданылады. Оқу процесін ұйымдастыру формасы бағдарламаның мазмұнын және оқу жоспарларын құрудың модульдік принципіне негізделген.


author

picture

«Инклюзивті білім беру» пәні  «Білім» тобындағы  білім беру бағдарламасы/педагогикалық мамандықтар бойынша ҚР инклюзивті білім беру жүйесі және жалпыға білім беру процесіне ерекше қажеттіліктері бар балалардың ерекшеліктері және оларды оқыту үрдісіне, әлеуметке бейімдеу жолдарымен  таныстыруды көздейді.

author

picture

Важнейшее прикладное значение начертательной геометрии как учебной дисциплины состоит в том, что она учит владеть графическим языком, выполнять и читать чертежи и другие изображения геометрических объектов. Она обеспечивает преемственность между школьными курсами геометрии и черчения и графическими дисциплинами вуза. Начертательная геометрия является лучшим средством развития пространственного мышления, без которого немыслимо никакое общение между людьми на уровне чертежа, рисунка - гениального изобретения человеческой мысли, - понятному любому человеку. Развитие пространственного воображения пробуждает эстетическую и художественную сторону мышления, что является мощным фактором в творческом процессе развивающей личности.